Wie Ons Is...

 

“Replika-Christene” is mense wat groei om soos Jesus te wees in hulle...

  • DENKE (Oortuigings)
  • DOEL (Motivering)
  • DADE (Werkswyse)

 

 

A. DENKE (Oortuigings)

'n Replika-Christen se denke word bepaal deur die oortuiging dat 'n mens primêr bestaan om in verhoudinge te leef... 

 

 

1. Verhouding met God

 

"Our whole being is by its very nature one vast need; incomplete, preparatory, empty yet cluttered, crying out for Him who can untie things that are now knotted together and tie up things that are still dangling loose."  - CS LewisOns glo dat alle mense geskape is om in 'n verhouding met God te leef.


Dit behels konsepte van:

WEDERGEBOORTE: Bekering en geloof in Jesus Christus

    

      

Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Hnd 2:38
God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat Hy 'n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek.Hnd 17:30-31

 

GROEI: Die ontwikkeling van 'n persoonlike roetine waarin spiritualiteit privaat én korporatief beoefen word, sodat groei deur die dissiplines en persoonlike toegangsroetes kan plaasvind.
All I want is for you to be able to develop a way of life in which you can spend plenty of time together with the Master without a lot of distractions.1 Cor 7 (Msg)... nogtans word die innerlike mens dag ná dag vernuwe. 2 Kor 4:16Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in U is, in wie se hart die gebaande weë is. Ps 84:6

So don't lose a minute in building on what you've been given, complementing your basic faith with good character, spiritual understanding, alert discipline… 1 Pet 2 (Msg)
Cultivate your own relationship with God, but don't impose it on others. Rom 14 (Msg)

 

AANBIDDING: ’n Innerlike belewenis van die teenwoordigheid, spreke en werking van God, deur die Nagmaal, simboliek en ritueel asook 'n openheid vir mistiese belewenis.
Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van onse Here Jesus Christus...Ef 3:14
Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis.1 Tim 2:

Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die Gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die Naam van die Here met olie gesalf het.Jak 5:14Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker ná die ete, met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.1 Kor 11:24-26


En in die laaste dae, spreek God, sal Ek my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae my Gees uitstort, en hulle sal profeteer. Hnd 2:17-18

 

 

2. Verhouding met Gelowiges

Let him who cannot be alone beware of community … Let him who is not in community beware of being alone.  

                                                                - Dietrich BonhoeferOns glo aan 'n omgewing van geborgenheid, aanvaarding en eensgesindheid. Dit is die plaaslike Gemeente – die gemeenskap van gelowiges – waar mense diep verhoudings met mekaar het, en wêreldwyd as die kerk, die Liggaam van Christus, bestaan.


Dit behels konsepte van:

GEBORGENHEID: Die gesin as mees belangrike groep in die Gemeente en kernbousteen van 'n gesonde samelewing.
Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloën en is slegter as 'n ongelowige.1 Tim 5:8Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? 1 Tim 3:5

 

AANVAARDING: Vriendskappe en Kleingroep-lewe waar “community”, verantwoordbaarheid, mentorskap en pastorale sorg onder andere kan realiseer.So they can be one heart and mind as we are one heart and mind. John 17 (Msg)


Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het. Joh 13:35Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Gal 6:2
Therefore encourage (admonish, exhort) one another and edify (strengthen and build up) one another, just as you are doing. 1 Thes 5:11 Amp

 

EENSGESINDHEID: Bybelse konflikhantering volgens die "Matteus 18-resep."


En as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin; maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente; en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Mat 18:15-17

 

 

3. Verhouding met Soekendes.

“The church exists for the sake of those outside it.”  

                                                             - William Temple

 

Ons glo dat Christus deur die plaaslike Gemeente as Hoop van die wêreld uitgedra moet word, omdat mense vir God belangrik is, en daarom ook vir ons belangrik moet wees.


Dit behels konsepte van:

VERHOUDINGS-EVANGELISASIE: Verhoudings-Evangelisasie waar Gelowiges soekendes as vriende het en deur hulle omgee en vriendskap hierdie vriende met die Here se liefde en waarheid (be)dien.
Die Seun van die mens het gekom Hy eet en drink, en hulle sê: Dáár is 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is, 'n vriend van tollenaars en sondaars.Mat 11:19
And my life is on display in them, for I'm no longer going to be visible in the world; they'll continue in the world while I return to you. John 17 Msg

 

SOEKER-SENSITIWITEIT: Soeker-sensitiwiteit waar ons sekere dienste hou met die oogmerk om ongelowiges met die boodskap van Jesus Christus te bereik.
Wandel in wysheid teenoor die wat buite is, en koop die tyd uit. Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Kol 4:5-6


If you come together as a congregation and some unbelieving outsiders walk in on you as you're all praying in tongues, unintelligible to each other and to them, won't they assume you've taken leave of your senses and get out of there as fast as they can? But if some unbelieving outsiders walk in on a service where people are speaking out God's truth, the plain words will bring them up against the truth and probe their hearts. Before you know it, they're going to be on their faces before God, recognizing that God is among you. 1 Cor 14 Msg

Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Eph 4:29 (NIV)

 

KULTUUR-RELEVANT: Kultuur-relevantheid wat behels dat ons o.a. die idioom, die geloof, die dwalinge, die krisisse en behoeftes van ons samelewing sal verstaan ten einde die boodskap van Jesus Christus op 'n verstaanbare manier te kan verkondig.
Want Dawid het ontslaap, nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het. Hnd 13:36


Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om die Jode te win; vir die wat onder die wet is, soos een wat onder die wet is, om die wat onder die wet is, te win. Vir die wat sonder die wet is, soos een sonder wet al is ek nie sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus om die wat sonder die wet is, te win; vir die swakkes het ek soos 'n swakke geword om die swakkes te win; vir almal het ek alles geword om in alle geval sommige te red. En ek doen dit ter wille van die evangelie, dat ek ’n deelgenoot daarvan kan word. 1 Kor 9:20-23

 

 

 

B. DOEL (Motivering)

Replika-Christene se doel en motivering in hulle diepste wese is: Geloof, Hoop en Liefde.

 

 

1. Geloof

In things essential – unity.
In things doubtful – liberty.
In all things – charity.
                                 Augustinus

 

Ons glo dat die verloop van 'n mens se lewe bepaal word deur wat mens glo. 'n Gemeente moet daarna streef om kerngesond te wees ten opsigte van die essensiële, tydbeproefde Christelike leerstellings.


Dit behels konsepte van:

 

DIE GODHEID: Geloof in die bestaan van 'n Drie-enige God wat as Vader, Seun en Heilige Gees op unieke maniere in verhouding met mekaar en elke mens staan.

 

En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid ... Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Jak 1:5-17
God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met Sy Seun Jesus Christus, onse Here. 1 Kor 1:9

... maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde. Hnd 1:8

 

DIE BYBEL: Ernstige strewe na Dogmatiese Verantwoordelikheid met geloof in die Goddelike inspirasie van die Bybel as vertrekpunt en riglyn.Let op jouself en op die leer... 1 Tim 4:16

As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van onse Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, dié is verwaand en verstaan niks nie…1 Tim 6:3-4
Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees! Gal 1:8

 

 

2. Hoop

"For those who know God and who are trusting in Christ as their Saviour and Lord, there is nothing to fear, and it is sufficient to know that we shall be like Him and perfectly with Him. Nothing could be more wonderful than that. Never fear the worst. The best is yet to be. When I die, it is my firm conviction that I shall be more alive than ever…"  

                                                                          - David Watson

 

Ons glo dat 'n gelowige in 'n gebroke wêreld en in alle lewenskrisisse 'n positiewe lewensuitkyk kan hê omdat Jesus Christus beloof het dat Hy Sy volgelinge deur selfs die grootste krisis, naamlik die dood self, sal begelei om die hemel binne te gaan.

 

Dit behels konsepte van:

POTENSIAAL: Die unieke waarde van elke mens wat beteken dat elkeen 'n Goddelike potensiaal het.
Want Ú het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is U werke! En my siel weet dit alte goed. My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien; en in U boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie. Ps 139:13-16

 

GEBROKENHEID: Begrip vir die gebrokenheid van elke mens as gevolg van die afbrekende effek van sonde.
... want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God... Rom 3:23

Die Here het uit die hemel neergesien op die mensekinders, om te sien of daar iemand verstandig is, wat na God vra. Hulle het almal afgewyk, tesame het hulle ontaard; daar is niemand wat goed doen, ook nie een nie.Ps 14:2-3

 

HERSTEL: Die oortuiging dat 'n verhouding met God 'n mens in staat kan stel om te groei na heling en harmonie in alle lewensdimensies.


May God himself, the God who makes everything holy and whole, make you holy and whole, put you together spirit, soul, and body and keep you fit for the coming of our Master, Jesus Christ. The One who called you is completely dependable. If he said it, he'll do it! 1 Thes 5:23 Msg

This is how much God loved the world: He gave his Son, his one and only Son. And this is why: so that no one need be destroyed; by believing in him, anyone can have a whole and lasting life.Joh 3:16 Msg

 

 

3. Liefde

 

"Treat people as if they were what they ought to be and you help them become what they are capable of being." - Goethe 

 

"It is possible to give without loving, but it is impossible to love without giving." - Richard Braunstein

 

Ons glo dat God se liefde vir alle mense die sentrale boodskap van die Bybel is. 'n Mens se liefde vir God word weerspieël word in selfliefde en naasteliefde, wat sin aan die lewe gee, en die hoogste strewe van elke mens moet wees.

 

Dit behels konsepte van:

RESPEK: Respek vir alle mense deur die vrug van die Gees.Out of respect for Christ, be courteously reverent to one another. Ef 5:19 Mes

But what happens when we live God's way? He brings gifts into our lives … things like affection for others … a sense of compassion in the heart, and a conviction that a basic holiness permeates things and people… Gal 5:22 Msg

 

DEERNIS: Omgee vir armes en mense in nood.… always remember to help the poor … Gal 2:10 LB


God kan julle so oorlaai met sy goedheid dat julle altyd sal hê wat julle nodig het en nog baie meer as wat julle nodig het, sodat julle vir ander ook baie kan gee. Dit is soos dit in die Skrif staan van die goeie mens: ‘Hy gee baie vir die arm mense.'2 Kor 9:8-9 LB

 

VRYGEWIGHEID: Vrygewigheid wat beteken dat 'n gelowige sy besittings so sal bestuur dat ander daardeur gehelp kan word en die kerk effektief kan funksioneer.
You'll not likely go wrong here if you keep remembering that our Master said, 'You're far happier giving than getting.'Acts 20:35 Msg

Gee, en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Luk 6:38

 

 

 

C. DADE: (Werkswyse)

'n Replika-Christen volg Jesus se werkswyse in al sy/haar dade deur 'n dienende gesindheid.

 

 

1. Visioenêr gedrewe

 

“'n Bybels-teologiese visie van die kerk gee leiding oor drie vrae: Wie presies is ons? Wat maak ons hier? Hoe gaan ons hierdie opgelegde taak uitvoer?” Dr Coenie Burger


Ons glo dat God 'n unieke plan het met elke gemeente. 'n Gemeente moet daarna streef om sy reddende potensiaal te soek na die plan van God en dit as visie voor oë te hê.

 

Dit behels konsepte van:

VOORTREFLIKHEID: Voortreflikheid in alles, sodat ons manier van dinge doen eer aan God kan bring en mense kan inspireer.

En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Kol 3:23-24


En as julle 'n blinde dier bring om te offer, is dit geen kwaad nie! En as julle 'n lam of 'n siek dier bring, is dit geen kwaad nie! Bring dit tog vir jou goewerneur! Sal hy 'n welgevalle aan jou hê of jou goedgesind wees? sê die Here van die leërskare. Mal 1:8

 

BEPLANNING: Beplanning, wat beteken dat ons geloofsrisiko's só sal aanpak dat ons, terwyl ons op God vertrou, ons nie ons eie verantwoordelikheid en plig om deeglik te wees, sal verwaarloos nie.Planne wat op goeie raad steun, slaag; vra raad voor jy oorlog maak.Spr 20:18 NV


Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid... 2 Tim 3:10

 

EVALUASIE: Kritiese terugblik sodat ons ons werk realisties kan beoordeel en daarna kan streef om nader aan ons potensiaal te kom.

For if we searchingly examined ourselves [detecting our shortcomings and recognising our own condition], we should not be judged and penalty decreed [by the divine judgment].1 Cor 11:31 Amp

Examine and test and evaluate your own selves to see whether you are holding to your faith and showing the proper fruits of it. Test and prove yourselves… 2 Cor 13:5 Amp

 

 

2. Gawe Gebaseerd

 

“Man must use in God's service all the abilities and powers with which God has provided him otherwise he will not receive God's help. As soon as man does his part, God will complete it.”  

- Sundar Singh

 

Ons glo dat elkeen wat diens lewer in die gemeente die gawe moet hê vir dit wat hy / sy doen.

 

Dit behels konsepte van:

ROEPINGSBEWUSTHEID: Roepingsbewustheid wat beteken dat alle mense 'n skeppingsdoel het en dat mense daarna moet streef om hulle lewensmissie in die Gemeente en in die wêreld uit te leef.

(Ek bid) dat die God van onse Here Jesus Christus... aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee ... verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping (is)...Ef 1:17-18
... ly saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping.2 Tim 1:8-8
Namate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God.1 Pet 4:1
Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge.1 Tim 4:14

 

DIENSBAARHEID: Diensbaarheid wat spreek van nederigheid en 'n begeerte om praktiese uitdrukking aan die liefde te gee.
Maar die grootste van julle moet jul dienaar wees. Wie homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word.Mat 23:11-12


Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het Homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem...Fil 2:5-7

 

SPANBEDIENING: Spanbetrokkenheid waar inter-afhanklikheid die norm is vir alle aktiwiteite is.

Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus … Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê: Ek het jou nie nodig nie; of ook die hoof vir die voete: Ek het julle nie nodig nie.1 Kor 12:12, 20-21
Wees eensgesind onder mekaar; moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige; moenie eiewys wees nie...Rom 12:16

 

 

3. Proses Georiënteer

 

“Good and quickly seldom meet.” 

                                           - George Herbert

 

“We must wait for God, long, meekly, in the wind and wet, in thunder and lightning, in the cold and the dark. Wait, and he will come. He never comes to those who do not wait.”  

                                                      - FW Faber

 

Ons glo dat die Christelike lewe 'n lewenslange proses van groei is waar God van 'n mens se geboorte af werk om 'n mens tot 'n geloofsoorgawe te bring, en 'n mens daarna aanhoudend verander word om meer soos Jesus Christus te word.

 

Dit behels konsepte van:

REALISME: Realisme versus 'n kitsmentaliteit omdat 'n mens dikwels jou geloof in onsekere omstandighede moet beoefen en deur lankmoedigheid, volharding en die lewensbeginsel van uitgestelde genot probleme moet oorkom.

 Do your best, prepare for the worst; then trust God to bring victory.Prov 21:31 Msg

I'm not saying that I have this all together, that I have it made. But I am well on my way, reaching out for Christ, who has so wondrously reached out for me. Friends, don't get me wrong: by no means do I count myself an expert in all of this, but I've got my eye on the goal, where God is beckoning us onward to Jesus. I'm off and running, and I'm not turning back. Phil 3:12-14 Msg

 

SELF-VERANTWOORDELIKHEID: Self-verantwoordelikheid wat beteken dat 'n innerlike lokus van kontrole nodig is vir geestelike groei.So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Rom 14:12


Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel; en dan sal hy grond vir roem hê alleen wat homself betref en nie wat die ander betref nie. Want elkeen sal sy eie pak dra.
Gal 6:2-5

 

LEERGIERIGHEID: 'n Leeringesteldheid, omdat ons glo dat ons pelgrims is wat op pad is na volmaaktheid en op hierdie reis van alle mense, omstandighede en primêr van God, deur Sy Gees en Sy Woord, moet bly leer.

Be prepared. You're up against far more than you can handle on your own. Take all the help you can get, every weapon God has issued, so that when it's all over but the shouting you'll still be on your feet. Truth, righteousness, peace, faith, and salvation are more than words. Learn how to apply them. You'll need them throughout your life. Eph 6 Msg

Dear friend, listen well to my words; tune your ears to my voice. Keep my message in plain view at all times. Concentrate! Learn it by heart! Those who discover these words live, really live; body and soul, they're bursting with health. Prov 4 Msg