Bedieningsfilosofie...


Wat is 'n soeker ?

’n Soeker is iemand wat:

o nog nie ’n persoonlike lewenstoewyding aan die Here gemaak het nie, maar wat bewustelik of onbewustelik ’n behoefte ervaar aan ’n verhouding met die Here;

o moontlik beleef dat hy/sy seergemaak is deur die institusionele kerk en daarom tans kerkloos is;

o beleef dat die tradisionele gemeentes hom/haar nie verstaan nie en daarom nie kan voorsien in sy eiesoortige behoeftes nie; en

o min of geen waarde heg aan tradisionele kerkverbande.Wat is 'n soekersensitiewe gemeente?

o ’n Soekersensitiewe gemeente is dus ’n gemeente wat:

o die groot opdrag van die Here in Matteus 28 as omvattende roeping van die gemeente beskou;

o soekers probeer bedien binne-in hulle eie kultuur;

o die kultuur van die soeker in totaliteit aanneem as die kultuur van die Gemeente, waar dit nie bots met die beginsels van die Skrif nie; en

o ook egter ruimte maak vir die geestelike groei van gelowiges.Bron van gesag :

Die Bybel word gesien as finale gesag in die lewe van die Gemeente. Daar word geen ophef gemaak van dinge wat in die Bybel op die perifirie lê nie, soos byvoorbeeld die doop, vrou in die amp, ens.Bedieningstyl :

o In ’n Soekersensitiewe gemeente word die groot opdrag in Matteus 28: 18-20 as omvattende roeping aanvaar en die hele Gemeente word gedryf deur hierdie visie.

o ’n Soekersensitiewe gemeente is gebruikersensitief. Dit beteken dat die kultuur van die teikengehoor, naamlik die soeker, in totaliteit aangeneem word as die kultuur van die Gemeente in so verre dit nie bots met die beginsels van die Skrif nie. In hierdie geval mik die Gemeente vir die kerklose persoon tussen die ouderdomme van 20 en 50 jaar wat die geldigheid van tradisie sterk bevraagteken. Die styl sal dus nie tradisioneel wees nie, maar eietyds en kultuurrelevant. ’n Soekersensitiewe gemeente moet waargeneem word as ’n liefdevolle gemeenskap daarom word gemeenskap in die vorm van kleingroepe sterk aangemoedig.

Bekering:

In ’n Soekersensitiewe gemeente word bekering as ’n proses gesien. Die soeker word dus ’n veilige omgewing gebied waar hy/sy vir weke, maande of selfs jare kan kom ondersoek doen na die wese van die Christelike geloof. Hulle word dus deur verhoudings en voortdurende blootstelling aan die evangelie tot geloof begelei.