Wat ons Glo...

 

ONS GLO dat die Bybel God se Woord is.

DAAROM word alle besluite geneem vanuit die Woord en God se visie vir die Gemeente.

 

 

ONS GLO dat Jesus Christus hoofsaaklik gekom het om verlore mense te red.

DAAROM bestaan hierdie Gemeente ook ter wille van verlorenes en nie-kerklikes.

 

 

ONS GLO dat Geesvervulde prediking (“teaching”) noodsaaklik is vir ’n Gemeente se geestelike vorming.

DAAROM geskied alle prediking deur mense met hierdie gawes, is visueel, maklik verstaanbaar, prakties toepasbaar, relevant en bruikbaar vir jou alledaagse lewe.

 

 

ONS GLO dat persoonlike groei en voortdurende geestelike vernuwing vir die Here belangrik is.

DAAROM word elke gelowige uitgedaag, gemotiveer en toegerus om sy/haar volle potensiaal in Jesus Christus te bereik.

 

 

ONS GLO dat geestelike groei effektief plaasvind binne-in ’n netwerk van verhoudinge.

DAAROM vorm kleingroepe die boustene van die Gemeente en sal lidmate voortdurend aangemoedig word om deel van ’n kleingroep te word.

 

 

ONS GLO dat elke persoon die boodskap van die Woord die helderste hoor en verstaan binne-in sy/haar kulturele klimaat.

DAAROM is die bedieningstyl eietyds en hang dit totaal af van die subkultuur van ons teiken-gehore.

 

 

ONS GLO dat elke gelowige ’n spesiale vermoë van die Heilige Gees ontvang het.

DAAROM word daar van elke lidmaat aangemoedig om die wêreld saam met die res van die Gemeente aktief in ooreenstemming met hierdie gawes te bedien.

 

 

ONS GLO dat God die mens geskep het omdat Hy gemeenskap met hulle wou hê.

DAAROM is die Gemeente ’n netwerk van liefdevolle verhoudinge, waar ’n kultuur van wedersydse liefde en aanvaarding sal seëvier.  

 

 

ONS GLO dat leierskap ’n gawe van God is.

DAAROM word hierdie Gemeente gelei deur mense met hierdie gawe.

 

 

ONS GLO dat uitmuntendheid God verheerlik en mense inspireer.

DAAROM getuig alles wat ons doen van moeite en voortreflikheid.