Wat ons Doen...

Sondae:

Ons 10:00 oggend diens word so ingerig dat elke lid van die gesin baat kan vind daarby. Ons poog om met die hulp van Musiek, Sang, Drama, en Prediking, 'n veilige en gemaklike atmosfeer te skep waarin elke lid van die gesin op 'n persoonlike wyse die Here kan ervaar en aanbid.


Die Sang en Musiek is Afrikaans-kontemporêr en die Boodskappe toepaslik op die alledaagse lewe. Ons samesang word so ingerig dat dit maklik is om saam te sing en te gelyke tyd aangenaam is om na te luister. Die woorde is in maklike Afrikaans en die musiek is modern verwerk en goed afgerond.


Die Boodskappe spreek sake aan wat elke dag in ons samelewing ervaar word, kyk wat die Bybel daarvan sê en gee dan gereedskap om die lewe suksesvol aan te pak en met God en jou medemens in verhouding te leef.


Die program van eredienste word aangepas om by die moderne samelewing se eise in te pas en is nie langer as 'n uur nie. In hierdie uur word daar egter baie oomblikke verpak wat jou belewenis van God sal verryk.