Geleenthede in VERHOUDINGE BOU...

Gaan deur die onderstaande lys. Bid oor 'n paar keuses. Merk die Bedieningsarea(s) waar jy voel die Here jou moontlik wil gebruik en wat jou hart vinniger laat klop.

Vul jou besonderhede aan die einde in, en kliek op SUBMIT. Dis so maklik soos dit!

Indien jy nie seker is wat 'n bediening behels nie, kan jy net verder af loer vir 'n kort beskrywing van elk.

 

Verwelkoming Span

Hierdie bediening behels om as Gashere en –vroue tydens byeenkomste op te tree en mense vriendelik te ontvang.

Visie: Niks maak ’n groter indruk as ’n vriendelike ontvangs by ’n byeenkoms nie. Daarom is hierdie Spanne se visie om te verseker dat daar by elke geleentheid ’n vriendelike gesig en ’n warm hand is om mense welkom te heet en spesiaal tuis te laat voel.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • ’n meelewende Lidmaat wees;
 • Intensioneel wees om mense te laat tuisvoel;
 • beskikbaar wees om op ’n rooster-basis in ’n span te funksioneer;
 • beskikbaar wees om 15 minute voor ’n byeenkoms mense vriendelik te ontvang;
 • bereid wees om ook die nodige uitdeelstukke aan mense by die ingang uit te deel.

Algemeen: Hierdie bediening speel baie subtiel en onbewustelik ’n veel groter rol in die res van ’n samekoms as wat die meeste mense besef. Dis allermins net ’n taak om verrig te word; dis ’n besondere bediening en skep ’n afwagting en die basis vir die atmosfeer van die res van so ’n samekoms.

Plek Aanwyser Span

Hierdie bediening behels om veral vreemdelinge, eerstekeer besoekers en laatkommers te help om gemaklik en onopsigtelik ’n sitplek te vind.

Visie:

Die visie met hierdie bediening is om die ongemaklikheid van ’n sitplek soek – veral wanneer jy vreemd is – uit ’n samekoms te haal. Min dinge laat so ’n groot en blywende indruk as iemand wat jou vinnig en flink help om ’n gemaklike sitplek te vind, sonder om die kalklig op jou te hê. ’n Persoon wat op sy/haar gemak laat voel en tuisgemaak is, fokus baie vinniger op die res van ’n samekoms se inhoud.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • ’n meelewende Lidmaat wees;
 • voor en tydens die aanvang van ’n samekoms beskikbaar wees;
 • in ’n span op ’n roosterbasis saamwerk;
 • met ’n aflos reël indien hy/sy self nie beskikbaar kan wees nie;
 • wakker op die uitkyk wees vir mense om te kan bystaan;
 • vriendelik en ontspanne voorkom en mense kan laat tuisvoel.
 • verkieslik twee-twee saamwerk in verhouding met die Verwelkoming Span.
 • help om Offergawes op te neem en Kontaklyste te sirkuleer.

"Koffie & Tee" Span

Hierdie bediening behels die nodige voorbereidings voor ’n erediens om te verseker dat die koppies reggesit en die "urn" volgemaak is. Na afloop van die erediens hanteer hiedie span die vriendelike bediening van koffie, tee, stomende Hot Choclate (winter) en/of yskoue vrugtesappe (somer). Hulle hanteer oor die opruiming en verseker dat die kombuisarea geskik is vir 'n volgende span se werksaamhede!

Visie: Hierdie span help op ’n baie spesiale wyse om “fellowship” na eredienste te fasiliteer deur die beste drinkgoed en selfs verversings met styl te bedien.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n meelewende lidmaat wees
 • beskikbaar wees om die nodige voorbereidings vooraf te reël;
 • die beste koffie, tee, Hot Choclate en sap in die dorp te kan maak en my styl voor te sit;
 • bereid wees om die nodige opruiming na die tyd te doen;
 • ’n vriendelike glimlag hê en elke persoon as ’n eregas hanteer;
 • twee-twee as span op ’n rooster basis saamwerk;
 • met iemand anders uit te ruil as hy/sy nie self vir ’n diensbeurt beskikbaar is nie;
 • ’n tekort aan voorrade aan die kantoor deurgegee.

Besoekers Opvolg Span

Hierdie bediening behels om persone, wat ons eredienste reeds vir ’n paar weke besoek het, te kontak – selfs te besoek, en informeel te gesels oor die Gemeente en dit wat ons mense kan bied.

Visie: Die droom met hierdie bediening is om Besoekers vinniger op te volg en op ’n persoonlike basis in te lig oor ons Gemeente se bedieninge, vrae te beantwoord en ’n verhouding aan te knoop.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • ’n aktiewe en lojale Lidmaat wees;
 • bereid wees om vooraf toegerus te word om die gewone vrae te kan beantwoord;
 • bereid wees om toegerug te word om die Gemeente sinvol te kan “bemark”
 • gewillig wees om “vreemdelinge” te kontak en ’n informele afspraak te reël;
 • bereid wees om saans informeel by sulke mense te gaan kuier;
 • die nodige inligting vir hulle te gee en vir hulle te bid;
 • enige spesiale versoeke, vrae en terugvoer asseblief aan die Kantoor kommunikeer.

Algemeen: Die ideaal sou wees dat dit ’n egpaar is wat mense gaan besoek. Dit kom immers baie meer informeel voor en gesprekke vloei dikwels makliker. Andersins is dit ’n vereiste dat mans deur ’n man, en dames deur ’n dame besoek sal word.

Sondag "Liefdesmaaltye" Span

Hierdie bediening behels die spyseniering of spesiale relings rakende spyseniering wanneer die Gemeente van tyd tot tyd na Sondagoggend se eredienste vir ’n spesifieke rede saam eet.

Visie: Die droom met hierdie bediening is dat meer Gemeentelike etes en kuier-geleenthede geskep sal word waar mense goeie kos en goeie geselsskap kan beleef, sodat verhoudinge gevorm en verstewig kan word.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • meelewend in die Gemeente wees;
 • oor die nodige kennis beskik om spyseniering vir ’n groot groep te beplan;
 • die nodige kennis besit om dit te kan voorberei en bedien;
 • gemaklik mense kan organiseer, relings kan deurgee en in ’n span kan saamwerk;
 • indien die situasie dit vereis: binne ’n begroting kan werk.

Algemeen: Kreatiewe voorstelle rondom spesiale saam-eet geleenthede skep dikwels die wegspringplek vir ’n heerlike kuier geleentheid en bou verhoudings.

Spreker/Kunstenaars Ontvangs

Hierdie bediening behels om spesiale sprekers en kunstenaars wat by ons Gemeente kom bedien, te ontvang, te laat tuis voel en van die nodige eet- en drinkgoed vooraf te voorsien.

Visie: Sprekers en kunstenaars doen spesiale moeite om by ons te kom bedien en ons wil hul besoek so besonders as moontlik maak. Die visie is dat hulle so tuis en ontspanne sal voel dat hulle selfs ’n bietjie beter as hul beste sal kan bedien... dan baat die Koninkryk!

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • ’n aktiewe Lidmaat wees;
 • beskikbaar wees om die nodige beplanning te doen voordat ons gas/gaste opdaag;
 • voor die gas(te) opdaag reeds gereed wees om hulle in te wag;
 • die gas met ’n vriendelike glimlag en ’n warm handdruk kan ontvang;
 • die gas help tuismaak en voorsien van die nodige verversings;

Spreker/Kunstenaar Verblyf

Ons ontvang soms sprekers/kunstenaars wat moet oorbly. Hierdie bediening behels om hulle van die nodige etes en huisvesting te voorsien.

Visie: Die droom met hierdie bediening is dat ’n spreker/kunstenaar se besoek aan ons Gemeente en dorp onvergeetlik sal wees en dat hulle sal ervaar dat terwyl hulle bedien het, is hulle oorlaai met die praktiese liefde van die Here Jesus.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • ’n aktiewe Lidmaat wees;
 • oor die nodige gaste-fasiliteite beskik;
 • die nodige privaatheid en stilte kan voorsien indien so ’n persoon sou wou voorberei;
 • dit geniet om mense te ontvang, te onthaal en sommer ’n bietjie te bederf.

Spesiale Funksies Organiseer

Hierdie bediening behels die spyseniering tydens periodieke spesiale funksies en geleenthede in die Gemeente.

Visie: Die droom met hierdie bediening is om spesiale geleenthede nog meer besonders te maak deur ’n smaakvolle ete / verversings en die koinonia en impak sodoende verder te verhoog.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • meelewend in die Gemeente wees;
 • oor die nodige kennis beskik om spyseniering vir ’n groot groep te beplan
 • oor die nodige kennis beskik om dit op grootmaat te kan voorberei en bedien;
 • gemaklik mense kan organiseer,
 • relings kan deurgee
 • in ’n span kan saamwerk;
 • indien die situasie dit vereis: binne ’n begroting kan werk.

Sosiale Aksies Organiseer

Hierdie bediening behels die reël en organiseer van sosiale funksies in die Gemeente. Die aard van sulke funksies kan wissel van etes, 4x4 ritte, fietsry, jag-ekspedisies, duiknaweke, konserte, potjieskos-kompetisies, en die lys gaan aan...

Visie: Die droom met hierdie bediening is dat dit brûe tussen mense sal bou en ons doelwit van “Kontak met Mekaar” sal versterk. Die Here het dikwels verwag dat Sy volk moet feesvier, kuier en mekaar geniet. En in die Nuwe Testament het “fellowship” ’n baie belangrike deel van die Kerk se funksionering uitgemaak. Hierdie visie bevat egter meer as net sosiale aktiwiteite: daar is die intensionele beplanning dat mense mekaar beter sal leer ken sodat geestelike ondersteuning kan verhoog.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê
 • ’n aktiewe Lidmaat wees
 • onthou dat hierdie bediening meer behels as net die reël van ’n sosiale program:
 • dat dit ten doel het om brûe so tusssen mense te vorm
 • dat fellowship en onderlinge bediening meer spontaan kan plaasvind.
 • bereid wees om beplanning aan die leierskap voor te lê.
 • beplanning met die res van die Gemeente-program sinkroniseer.

Spesiale Veldtogte Organiseer

Hierdie bediening behels om leiding te neem, of ’n medewerker te wees, in die relings wat met ’n spesiale veldtog of uitreik-aksie in die Gemeente gepaard gaan.

Visie: Die visie met enige “Spesiale Gebeure” is om die bediening-impak van die Gemeente te verhoog sodat die Koninkryk van die Here daarby baatvind. Die droom met hierdie bedienings-geleentheid is om organiseerders en medewerkers te hê wat kan help om al die aspekte van ’n spesiale veldtog, aksie, spreker, ens te koördineer en te implementeer.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • 'n aktiewe Lidmaat wees om hierin te kan leiding neem;
 • enige iemand kan egter ook hier as ’n medewerker dien;
 • uitstekende in spanverband kan saamwerk;
 • moet verantwoordelikhede kan deursien en afhandel;
 • beskikbaar wees in die voorbereidings-fase;
 • bereidwillig om opofferings te maak ten einde die projek deur te sien.
 • in noue kontak met die Leierskapspan en Gemeenteraad kan werk;
 • streng binne ’n begroting kan werk;
 • streng volgens “dead lines” kan werk.

 

Baba Kamer Bediening

Hierdie bediening behels om die tydens ’n erediens verantwoordelikheid te neem vir die tydelike Babakamer by die Skoolsaal en te verseker dat die area skoon en voorberei is met als wat nodig mag wees om die erediensbelewenis vir ’n Mamma so spesiaal as moontlik te maak.

Visie: Om vir ’n Mamma met ’n klein babatjie ’n “veilige” plek tydens die erediens te kan skep waar sy die erediens kan beleef sonder om te voel dat sy of baba ’n steurnis vir die res van die gehoor inhou.

Dikwels het Mamma’s met klein babatjies ’n geweldige behoefte aan uitkom en om bedien te word, maar Junior maak dit nie altyd prakties nie. Deur te verseker dat hierdie fasiliteit altyd geskik en prakties aan Mamma se behoefte voldoen, bedien ons iemand wat andersins sou moes tuisbly!

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • gemaklik met mense, veral Mammas, kan werk;
 • moet gesteld wees op die netheid van fasiliteite;
 • moet diplomaties maar ferm kan optree teenoor mense wat nie in die area hoort nie;
 • 20 minute voor die aanvang van ’n erediens beskikbaar wees;
 • vooraf kan verseker dat die fasiliteit behoorlik na wense is.

 

Peuter Kamer Bediening

Hierdie bediening behels om spesiaal moeite op Sondae te doen om Mammas en Peuters tydens eredienste so te akkommodeer dat hul Erediens-belewenis sinvol is.

Visie: Die droom met hierdie bediening is dat ’n spesiale ruimte geskep kan word waar Mammas en Peuters (12-30maande) die erediens in ’n ontspanne atmosfeer kan beleef sonder om ’n steurnis te veroorsaak, maar terselfdertyd nie vir Junior so aan bande te lê, dat Eredienste ’n straf word nie.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n aanvoeling hê vir Mammas en Peuters.
 • ’n aanvoeling hê vir speelgoed en ’n area waarin Peuters tuis sal wees;
 • ’n oog hê vir netheid
 • 20 minute voor ’n erediens beskikbaar wees om toe te sien dat die fasiliteit gereed is.

Algemeen: ’n Rooster met diensbeurte sal opgestel word. ’n Persoon wat nie ’n diensbeurt kan nakom nie, ruil met ander persoon in die bediening uit.Die ideaal is dat daar slegs een diensbeurt ’n maand sal wees.

Senior Burger Bediening

Hierdie bediening behels om verhoudinge te bou met ons Senior Burgers en veral seker te maak dat hul geestelik optimaal versorg word. Bystand met fisiese behoeftes geskied ook van tyd tot tyd.

Visie: Ons wil graag ’n Gemeente-familie wees wat besondere liefde en sorg aan elke “oupa” en “ouma” in ons Gemeente bied, terwyl ons veral seker maak dat hulle geestelik bedien en ondersteun word en die nodige persoonlike voorbidding ontvang.

Verskeie aksies kan help om hierdie visie te help realiseer: persoonlike besoeke, gereelde telefoniese kontak, gebedsondersteuning, gesamentlike byeenkomste, uitstappies, en praktiese hulp waar nodig.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • aktiewe in die Gemeente wees;
 • sensitief wees vir die behoeftes van Senior Burgers.
 • beskikbaar wees om gereelde kontak te kan volhou;
 • in staat wees om waarde tot hierdie spesiale mense se lewens toe te voeg.
 • kan fokus behou dat hierdie bediening veel meer as ’n welsyns-aksie is;
 • besef dat die primêre doel is om ons Senior Burgers geestelik te bedien,
 • bejaardes hoofsaaklik kan help om steeds te bly groei in die Here.

Algemeen: Verskeie praktiese bediening om Bejaardes te Bemoedige en Verhoudinge te bou kan in hierdie area ontwikkel word... “If you’ve get the vision, you get the job!”

Begrafnis Bediening Span

Hierdie bediening behels die relings en organisering van etes en/of verversings na afloop van begrafnisse of roudienste wat in ons Gemeente gehou word.

Visie:

Die visie is om ’n span bekwame vrywilligers saam te stel wat op kort kennisgewing kan help om die spyseniering met soveel styl en smaak te hanteer, dat dit bydrae tot die troos wat mense nodig het, en iets van Jesus se liefde uitstraal. Dis verval die “klein” dingetjies en praktiese dade van liefde wat ’n groot impak op mense se lewens maak – veral in tye van hartseer en trauma.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • meelewend in die Gemeente wees;
 • oor die nodige kennis beskik om spyseniering vir ’n groot groep te beplan
 • etes en verversings vir 'n groot groep kan voorberei en bedien;
 • óf gemaklik mense kan organiseer en relings kan deurgee,
 • óf gemaklik in ’n span kan saamwerk en die nodige ondersteuning kan gee;
 • indien die situasie dit vereis: binne ’n begroting kan werk.

 

Krisis Bemoediging

Krisisbemoediging behels om mense te ondersteun in tye van trauma, hartseer en krisisse. Dikwels behels dit hoofsaaklik net om teenwoordig te wees en 'n skouer te verskaf om op te huil.

Visie: Wanneer daar mense in die Gemeente of gemeenskap is wat deur 'n krisis-tyd in hul lewe gaan, wil ons graag mense na hulle kan stuur wat spesiaal deur die Heilige Gees toegerus en gevorm is om die nodige ondersteuning met groot sorg en deernis te kan gee.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus hê;
 • meelewend in die Gemeente betrokke wees;
 • gemaklik met mense op 'n indivudele vlak kan werk;
 • emosioneel stabiel en gesond wees;
 • bereid wees om te luister en gevoelens te bevestig;
 • empaties met iemand se leed en pyn kan identifiseer;
 • sensitief waak om nie vinnige, oppervlakkige antwoorde te probeer bied nie;

Algemeen: In traumatiese krisisse het mense allermins vinnige, oppervlakkige antwoorde nodig - al vrae hulle diep vra. Wat hulle wel nodig het, is dat hul gevoelens erken word, en eerder bemoedig word met beloftes uit die Woord, as leë, aardse verduidelikings.

 

Sieke Bemoediging

Hierdie bediening behels om bemoediging en algemene ondersteuning te bied aan iemand wat ernstig, en dikwels vir 'n lang tyd, siek of immobiel is.


Visie:
Om siek mense by te staan; praktiese ondersteuning te bied waar nodig, en te bemoedig in die Naam van Jesus.

Verseistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • 'n verhouding met die Here Jesus hê;
 • meelewend in die Gemeente wees;
 • beskikbaar wees om gereeld by die sieke te kan gaan inloer;
 • behoefte van die persoon effektief kan aanspreek of hulp aanvra;
 • bereid wees om vir die persoon te bid en met beloftes uit die Woord te bedien;

Algemeen: Perspektief behou dat genesing nie net van medikasie afhanklik is nie - dat die Here magtig is om te genees; maar ook volwasse genoeg om te besef dat as die Here nie fisiese genesing bring soos ons "bestel" nie, Sy plan altyd beter is... al verstaan ons nie altyd nie.

Weduwee Ondersteuning

Die Bybel is baie duidelik oor die Kerk se verantwoor-delikheid teenoor afhanklike weduwees en wese. Hiedie bediening wil verseker dat ons so effektief moontlik uitvoering gee aan hierdie mandaat! Aangesien ons dit na die beste van ons vermoë wil doen, wil ons intensioneel mense met 'n passie vir hierdie bediening, hier betrek.

Visie: Om te verseker dat elke behoeftige weduwee in die Gemeente sinvol in elke praktiese behoefte ondersteun word en die nodige bemoediging en geestelike versterking geniet.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • in 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus staan;
 • meelewend in die Gemeente wees;
 • tyd beskikbaar he om bietjie ekstra aandag aan 'n Bejaarde te kan gee;
 • gemaklik op individuele vlak met 'n ouer persoon kan kommunikeer;
 • 'n fyn aanvoeling hê vir die behoeftes van 'n bejaarde;
 • behoeftes op 'n sensitiewe manier met ander spanne kan deel;
 • moet verseker dat behoeftes so effektief moontlik aangespreek word;
 • die fokus, ten spyte van praktiese hulp, steeds op geestelike onderteuning behou.

Algemeen: Alhoewel ons nie 'n baie groot aantal behoeftige weduwees in die Gemeente het nie, wil ons verseker dat nie een van hulle moet sukkel of gebrek moet ly nie. Daarna wil ons sensitief wees vir die Here se leiding na ander behoeftige bejaardes na wie ons op hierdie wyse kan uitreik - nie net om te help wat die tydelike aanbetref nie, maar ook te verseker dat hulle geestelik versterk word en gereed is vir die eintlike lewe wat oppad is.

Bystand aan Behoeftiges

Hierdie bediening wil verseker dat daar op ’n sinvolle manier aan die nood van behoeftige mense in die Gemeente omgesien word, op ’n wyse wat mense help om weer selfvoorsienend te word, hul menswaardigheid te herstel, maar bowenal hulle verhouding met die Here Jesus te herstel en hulle uit te daag tot ’n alledaagse, praktiese en lewende geloof.

Visie: Om behoeftiges by te staan in hul fisiese, emosionele en veral hul geestelike nood sodat hulle (weer) voluit kan lewe – saam met die Here Jesus.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belanstel moet...

 • 'n intieme verhouding met die Here Jesus hê;
 • meelewend in die Gemeente wees;
 • bereid wees om uit te reik na mense wat vermoedelik swaarkry;
 • onderskeiding en fyn aanvoeling besit om mense se werklike nood raak te sien;
 • bereid wees om 'n openhartige gesprek te kan voer oor mense se fisiese nood;
 • geestelike behoeftes na die "Andreas Span" te verwys vir behoorlik opvolg;
 • bereid wees om beskikbare hulpbronne vanaf die Gemeente aan sulkes te versprei.

Algemeen: As Gemeente wil ons verseker dat geen mens in ons Gemeente-familie honger gaan slaap nie. Dis egter ook belangrik om kennis te neem dat ons nie net wil vis uitdeel nie, maar eerder vir mense wil leer om self vis te vang, en dat ons hoofdoel nie is om mense se fisiese behoeftes te ontmoet nie, maar dit eerder gebruik as 'n geleentheid om eintlik hul geestelike behoeftes aan te spreek en te help oplos.

Onbetrokkenes Opvolg

Meer inligting volg...

 

Manne Aksies

Meer inligting volg...

 


Dames Aksies

Meer inligting volg...

 


MERK JOU KEUSE(S)