Geleenthede in

PRAKTIESE Bedieninge:

Gaan deur die onderstaande lys. Bid oor 'n paar keuses. Merk die Bedieningsarea(s) waar jy voel die Here jou moontlik wil gebruik en wat jou hart vinniger laat klop.

Vul jou besonderhede aan die einde in, en kliek op SUBMIT. Dis so maklik soos dit!

Indien jy nie seker is wat 'n bediening behels nie, kan jy net verder af loer vir 'n kort beskrywing van elk.  

 

   

Gemeente Nuusbrief

Hierdie bediening behels die samestelling van ’n maandelikse nuusbrief wat per pos (asook op die Gemeente se Webwerf) aan die hele Gemeentespan versprei word. Mense word benodig om ’n redaksie te vorm vir die samestelling van so ’n blad.
 

VISIE:  

Die droom met ’n Nuusbrief is om meer gedetailleerde inligting, terugvoer en getuienisse op ’n maandelikse basis aan almal in ons Gemeente Familie te kommunikeer.

Die formaat moet van so ’n aard wees dat jy dit met gemak op ’n koffietafel kan laat en dit ’n getuie kan wees vir mense wat nog buite ’n verhouding met die Here Jesus staan.

 

VEREISTES: 

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n persoonlike verhouding met die Here Jesus hê;
 • aktief in die Gemeente betrokke wees;
 • ’n aanvoeling hê vir skryfkuns / verslaggewing / joernalistiek;
 • oor die nodige taalkundige vaardighede beskik;
 • kan help om ’n kwaliteit eindproduk te skep.

 

SHAPE Profiel: 

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Administrasie / Bemoediging / Kreatiewe Kommunikasie

H

Hart (Passies)

Skryfkuns

A

Aanleg (Talente)

Taal- / Letterkunde

P

Persoonlikheid

Taakgerig / Gestruktureerd

E

Ervaring

Joernalistiek / Verslaggewing / Skryfkuns

 

ALGEMEEN:  

Dis belangrik dat elkeen wat deel uitmaak van hierdie bediening, gesteld is om met trots ’n kwaliteit eindproduk in die hand van elke Erediensganger te kan plaas. Hierdie persone funksioneer in noue samewerking met die Administratiewe personeel by die kantoor.

 

Naweek Bulletin

Ons droom daaroor om weer 'n Naweek Bulletin waarin terugvoer, getuienisse, uitdagende en bemoedigende artikels, asook komende Gemeentelike aktiwiteite aan Erediens-gangers gekommunikeer word, uit te gee. Dit sal deur die week saamgestel en geproeflees, en Vrydae gedruk en gevou word.

 

VISIE:  

Die visie met ons Bulletin is dat dit ’n stuk “inspirasie kommunikasie” sal wees wat betrokkenheid en deelname by verskeie aktiwiteite in die Gemeente verder sal help verhoog.

Daarby is die visie dat dit nog ’n groter gevoel van samehorigheid sal skep wanneer ons mense kennis neem van getuienisse, terugvoer en beplanning. Aangesien dit vir Besoekers ’n eerste kontak met die erediens is, is die visie dat die kwaliteit van hierdie kommunikasie ’n aptyt sal wek om meer te wete te kom. Die visie is ook dat meer mense by samestelling van hierdie weeklikse dokument betrokke moet wees met insette.

 

VEREISTES: 

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • aktief in die Gemeente betrokke wees;
 • óf deur week kan help met die versameling / skryf van artikels & getuienisse;
 • óf op Vrydae kan help met die druk & vou van hierdie dokument;
 • bulletin “Samestellers” moet ’n aanvoeling hê vir skryfkuns/verslaggewing/joernalistiek;
 • oor die nodige taalkundige vaardighede beskik;
 • kan help om ’n kwaliteit eindproduk te skep.

 

SHAPE Profiel:    

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Administrasie / Bemoediging / Hulpverlening / Kreatiewe Kommunikasie of selfs “Tale”

H

Hart (Passies)

Skryfkuns / Verslaggewing / Drukwerk

A

Aanleg (Talente)

Letterkunde / Skryfkuns / Joernalistiek

P

Persoonlikheid

Taakgerig / Gestruktureerd

E

Ervaring

Skryfkuns / Joernalistiek of praktiese Druk- en Vouwerk


 ALGEMEEN: 

Dis belangrik dat elkeen wat deel uitmaak van hierdie bediening, gesteld is om met trots ’n kwaliteit eindproduk in die hand van elke Erediensganger te kan plaas. Hierdie persone funksioneer in noue samewerking met die Administratiewe personeel by die kantoor.

 

Kursus Admin

Van tyd tot tyd bied ons ’n kursus in die Gemeente aan waarvan ons self die materiaal dupliseer. Dit het ’n ekstra lading op die administratiewe personeel tot gevolg met heelwat addisionele druk-, vou- en kram-werk is. Vrywilligers se hulp in die area word vir sulke geleenthede benodig.

 

VISIE:  

Die droom is dat die voorbereiding vir Kursusse so effektief, “stresloos” en glad moontlik kan verloop.

 

VEREISTES:  

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • verkieslik aktief in die Gemeente wees;
 • beskikbaar wees vir wanneer hulp benodig word (met vooraf reling);
 • beskikbaar wees om by die kantoor te kom werk;
 • gemaklik in ’n span kan saamwerk;
 • presies kan werk en kan kophou tussen massas papiere!

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Administrasie / Hulpverlening

H

Hart (Passies)

“Agter-die-skerms” Hulp / Drukwerk / Sorteer van Papiere

A

Aanleg (Talente)

’n Talent om kop te hou in ’n papier oorlog.

P

Persoonlikheid

Taakgerig / Gestruktureerd

E

Ervaring

Ervaring met Vlakdruk- fotostaat- en Ringbind-toerusting is ’n groot bate.

 

ALGEMEEN:

Hierdie geleentheid vind slegs van tyd tot plaas. Persone wat by hierdie bediening betrokke raak sal vooraf gekontak word vir die nodige relings. Deel in die opwinding van volg wanneer ’n Kursus suksesvolle vrug oplewer!

 

 

Grafiese Kunste

Die Grafiese Ontwerp Span kommunikeer met die gehoor deur middel van kreatiewe ontwerpe vir uitdeelstukke, gedrukte materiaal, mult-media elemente en ander elektroniese kommunikasie middele.

Hier word gepoog om, in ’n sterk visuele kultuur, veral te fokus op relevante kommunikasie-metodes wat steun op simbole en beelde.

 

VISIE:  

Die droom met hierdie bediening is om ’n geleenthede skep vir mense om hul kreatiewe gawes met beeldende kuns te gebruik om mense se verbeelding aan te gryp in die kommunikasie van ’n Sondag se prediking-doelwit.VEREISTES: 

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • ’n aktiewe Lidmaat wees;
 • vaardig wees in grafiese kuns en ontwerp;
 • al ervaring opgedoen hê in hierdie veld;
 • die inhoud van materiaal op ’n sinvolle wyse kan aksentueer;
 • bereid wees om agter die skerms te werk;
 • bereid wees om alleen te kan werk;
 • oor ’n eie rekenaar beskik;
 • bereid wees om ’n projek binne ’n redelike tyd af te handel.

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Kreatiewe Kommunikasie / Vakmanskap

H

Hart (Passies)

Kuns / Grafika / Grafiese kunste

A

Aanleg (Talente)

’n Talent om stylvolle Grafiese Ontwerpe te doen.

P

Persoonlikheid

Taakgerig / Gestruktureerd

E

Ervaring

Grafiese Kuns & Ontwerp

 

ALGEMEEN: 

Grafiese Kuns speel ’n integrale deel van die kommunikasie en selfs die boodskap van dit waarvoor ons Gemeente staan. Daarom is vir ons belangrik om in die toekoms al meer aandag asan hierdie area te verleen.

 

Vertaalwerk

Baie materiaal wat in die Gemeente gebruik word, is ongelukkig slegs in Engels beskikbaar. Van tyd tot tyd bestaan die behoefte ook om materiaal wat ons ontwikkel het, na Engels te vertaal.

Die behoefte verskyn ook op die horison om van ons materiaal in Zoeloe beskikbaar te hê.
 

VISIE:

Die visie is om al die materiaal wat ons die Gemeente gebruik, in ons moedertaal beskikbaar te hê, om derhalwe maksimale begrip, deelname en geestelike groei te verseker.

 

VEREISTES:

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • meelewend in die Gemeente wees;
 • redelik rekenaarvaardig wees: veral in MS Word;
 • oor ’n eie tuisrekenaar beskik;
 • krities wees oor taalkundige korrektheid;
 • kan spel;
 • bereid wees om opleiding in die tegniese aspekte van vertaling te ondergaan indien nodig;
 • materiaal in ’n billike tyd kan vertaal;
 • gemaklik op ’n eie pas alleen kan werk;

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Administrasie / Kennis / Kreatiewe Kommunikasie / Vakmanskap / selfs Tale en Uitleg.

H

Hart (Passies)

Tale / Vertaling / Lees

A

Aanleg (Talente)

Taalkunde

P

Persoonlikheid

Taakgerig / Gestruktureerd

E

Ervaring

Ervaring in Vertaling is ’n groot bate.

 

ALGEMEEN:  

’n Verskeidenheid van persone word hier benodig. ’n Groot behoefte word tans ondervind in die vertaling van ons Kinderkerk materiaal, asook toekomstige materiaal vir Kleingroepe. Vertaling moet van so ’n aard wees dat ons sou kan kwalifiseer vir die vertalings-regte en die publisering van ’n dokument in Afrikaans.

 

 

Proeflees

Hierdie bediening behels om materiaal wat reeds vertaal is, te proeflees en finale aanpassings te maak voordat dit gedruk word.

VISIE:  

Die visie is om al die materiaal wat ons die Gemeente gebruik, in ons moedertaal beskikbaar te hê, om derhalwe maksimale begrip, deelname en geestelike groei te verseker. Derhalwe wil ons verseker dat dit van hoogstaande kwaliteit is, en dat ons dit selfs later met ander Gemeentes kan deel.

 

VEREISTES:  

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • meelewend in die Gemeente wees;
 • redelik rekenaarvaardig wees: veral in MS Word;
 • oor ’n eie tuisrekenaar beskik;
 • krities wees oor taalkundige korrektheid;
 • kan spel;
 • bereid wees om opleiding in die tegniese aspekte van vertaling te ondergaan indien nodig;
 • gemaklik op ’n eie pas alleen kan werk;
 • materiaal in ’n billike tyd kan deurgaan en regstellings aanbring.

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Administrasie / Kennis / Kreatiewe Kommunikasie / Vakmanskap / selfs Tale en Uitleg.

H

Hart (Passies)

Tale / Vertaling / Lees

A

Aanleg (Talente)

Taalkundige Standaarde

P

Persoonlikheid

Taakgerig / Gestruktureerd

E

Ervaring

Ervaring in Vertaling is ’n groot bate.

 

Algemeen:  

’n Verskeidenheid van persone word hier benodig. Ons wil verseker dat alle dokumente ’n goeie getuienis van uitstaande kwaliteit uitstraal, nie net wat drukkwaliteit aanbetref nie, maar veral ook ten opsigte van inhoud en taalkundige korrektheid.

’n Groot behoefte word tans ondervind in die proeflees van van ons Kinderkerk materiaal wat reeds vertaal is, asook toekomstige materiaal wat in die proses van vertaling is. Vertaling moet van so ’n aard wees dat ons sou kan kwalifiseer vir die vertalings-regte en die publisering van ’n dokument in Afrikaans.

 

Musiek Begeleiding

Die musiekspan se hooftaak is om musiek te maak waarvan die klank kultureel relevant is vir die groep waarbinne hulle bedien.

“Die belangrikste ding wat ’n musikant kan doen is om met sy instrument uitdrukking te gee aan dit wat God aan die innerlike vir die mens doen.” - Onbekend

VISIE:  

Ons wil deur die musiekbediening in ons Gemeente geleenthede skep waar elkeen God se teenwoordigheid kan ervaar, Hom met vrymoedigheid en opregtheid kan aanbid en geïnspireer kan word tot ’n lewenstyl van aanbidding en groei.

 

VEREISTES:  

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • aktief in die Gemeente betrokke wees;
 • bereid wees om as ’n span onder sterk leierskap saam te werk;
 • bereid wees om eie smake en style vir die groter doel opsy te skuif;
 • bereid wees om op Donderdagaande die oefeninge gereeld by te woon;
 • bereid wees om persoonlik te oefen en vaardighede te ontwikkel;
 • beskikbaar wees om op rooster-basis in een van die Orkes-spanne te speel.

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Kreatiewe Kommunikasie

H

Hart (Passies)

Lofprysing & Aanbidding / Musiek in die breë / Speel van ’n Instrument(e)

A

Aanleg (Talente)

’n Musiekinstrument (enige) kan bespeel!

P

Persoonlikheid

Taakgerig / Gestruktureerd / Ongestruktureerd.

E

Ervaring

Ervaring en vaardigheid in die Speel van ’n Musiekinstrument is ’n vereiste.

 

ALGEMEEN:

Die oggenddiensprofiel van ons musiek fokus hoofsaaklik op gesinne, terwyl die aanddiensprofiel meer “up tempo” op Tieners en Jongmense gerig is. Die inhoud weerspieël en ondersteun die temas binne die Gemeente se geestelike genre.

Uitnemende kwaliteit is ononderhandelbaar; daarom oefen ons en doen moeite om vaardighede só te ontwikkel dat dit mense inspireer om die Here saam met ons groot te maak.

Persone word op oudisie-basis by die span toegelaat. Nuwelinge woon eers ’n paar oefening- sessies by om met die span te “gel” alvorens so ’n persoon Sondae in eredienste begelei.

 

Voorsanger

Die voorsang word gedoen deur vrywilligers wat, onder leiding van die musikante, weekliks as span saam oefen en Sondae die Gemeente voorgaan deur lofprysing en aanbidding.

VISIE:  

Ons wil deur die musiekbediening in ons Gemeente geleenthede skep waar elkeen God se teenwoordigheid kan ervaar, Hom met vrymoedigheid en opregtheid kan aanbid en geïnspireer kan word tot ’n lewenstyl van aanbidding en groei.

 

VEREISTES:

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • aktief in die Gemeente betrokke wees;
 • bereid wees om as ’n span onder sterk leierskap saam te werk;
 • bereid wees om eie smake vir die groter doel opsy te skuif;
 • bereid wees om op Donderdagaande die oefeninge gereeld by te woon;
 • beskikbaar wees om op rooster-basis te funksioneer;
 • beskikbaar wees om in een van die voorsang-spanne op Sondae voor te gaan.

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Kreatiewe Kommunikasie

H

Hart (Passies)

Musiek, Lofprysing & Aanbidding

A

Aanleg (Talente)

Jy moet kan sing en nootvas wees!

P

Persoonlikheid

Taakgerig / Gestruktureerd / Ongestruktureerd

E

Ervaring

Ervaring in Voorsang is ’n groot bate, maar nie ’n vereiste nie.

 

ALGEMEEN:

Uitnemende kwaliteit is ononderhandelbaar; daarom oefen ons en doen moeite om vaardighede so te ontwikkel dat dit mense inspireer om die Here saam met ons te aanbid.

Persone word op oudisie-basis by die span toegelaat. Nuwelinge woon eers ’n paar oefening- sessies by om met die span te “gel” alvorens so ’n persoon Sondae in eredienste voorsing.

 

Solis Bediening

Hierdie bediening behels om as “kunstenaar” die Gemeente van tyd tot tyd met ’n gepaste lied te bedien wat aansluit by die tema en fokus van ’n spesifieke erediens.

VISIE:  

Die droom met hierdie bediening is om talent in ons Span te ontgin en aan te wend dat dit nie net ’n seën vir die Gemeente inhou nie, maar ook daartoe bydrae dat die doel van ’n erediens nog beter bereik kan word.

 

VEREISTES: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n intieme verhouding met die Here Jesus hê;
 • meelewend in die Gemeente wees;
 • eerder wil dien as om net in die kalklig te wees;
 • moet ’n uitnemende stemkwaliteit hê;
 • moet professioneel oorkom.

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Bemoediging / Barmhartigheid / Geloof / Kreatiewe Kommunikasie

H

Hart (Passies)

Musiek / Sang / Bedien deur Sang / Optredes

A

Aanleg (Talente)

Uitsondelrike Sangtalent

P

Persoonlikheid

Mensgerig / Taakgerig / Gestruktureerd

E

Ervaring

Ervaring in Sangoptredes is ’n groot bate, maar nie ’n vereiste nie.

 

Algemeen:

Persone wat in hierdie bediening belangstel sal bereid moet wees om eers ’n oudisie te slaag. Die standaard waaraan mense in die sekulêre musiekbedryf blootgestel is, maak die breër publiek baie meer krities. Ons wil hier ingedagte hou dat die eer van die Here hier op die spel is.  

 

Musiek Administrasie

Hierdie bediening behels die administrasie van die Musiekspan se bladmusiek wat tydens dienste gebruik word.

Bladmusiek word vooraf in elke musikant se lêer geplaas volgens die lys van liedere wat gesin gaan word.

Hierdie bladmusiek word weer voor die volgende musiekoefening uitgehaal en geliasseer vir toekomstige gebruik.


VISIE:  

Die droom met hierdie bediening is om die musikante se oefentye los te maak van enige administrasie – dat hulle ten volle kan fokus op die oefening, terwyl ander vrywilligers die hantering van die bladmusiek hanteer – en die effektiwiteit van die musiekspan sodoende verder verhoog!

 

VEREISTES:

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • aktief in die gemeente betrokke wees;
 • hou van roetine werk agter die skerms;
 • in noue samewerking met die Musiekleier(s) kan werk;
 • akkuraat kan liasseer.

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Administrasie / Hulpverlening

H

Hart (Passies)

Lofprysing & Aanbidding / Administrasie

A

Aanleg (Talente)

Organisering / Orde skep / Praktiese Administrasie

P

Persoonlikheid

Taakgerig / Gestruktureerd

E

Ervaring

Ervaring in Klerikale- of Administratiewe werk is ’n groot bate.

 

ALGEMEEN:

Geen “musiek kennis” word hier benodig nie. Die tyd waarop hierdie funksie vervul word, kan met die Musiekleier gesinkroniseer word. Jou beskikbare tyd sal sover moontlik geakkommodeer word.

 

Dans

Hierdie bediening behels om die boodskap van ’n lied of ’n preek verder in te kleur en uit te lig met “koordans” onder musiek-begeleiding.

VISIE:  

Dans verhoog die belewenis van lofprysing, aanbidding en die boodskap wat dikwels in ’n lied opgesluit is. Wanneer iemand ’n gehoor met dans bedien, raak dit ander emosies, betrek dit meer van die sintuie, en word harte dikwels dieper geraak.

 

VEREISTES: 

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • meelewend in die Gemeente wees;
 • bereid wees om opleiding en verdere afrigting te ontvang;
 • bereid wees om in noue samewerking met die Musiekleier(s) te werk;
 • bereid wees om persoonlike voorkeure opsy te sit;
 • bereid wees om die behoeftes van die Gemeente voorop te stel.

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Kreatiewe Kommunikasie

H

Hart (Passies)

Lofprysing & Aanbidding / “Koordans” / Optredes

A

Aanleg (Talente)

Dans / Ritme

P

Persoonlikheid

Mensgerig / Taakgerig / Gestruktureerd

E

Ervaring

Dans / Moderne danse / Balet / Koordans

 

ALGEMEEN: 

Hierdie bediening is baie nuut in die Gemeente. Alhoewel dit ’n vreemde konsep in die tradisionele kerk-konteks van vandag is, is dit nie vreemd in die Bybel nie, en wil ons graag ruimte skep om ons belewenis van die Here ook hierlangs te verdiep.

Groot sorg wil aan die dag gelê word dat die kwaliteit hiervan uitmuntend sal wees, terwyl dit ’n baie sterk boodskap sal oordra waarin die Here al die eer ontvang!

Hierdie bediening is meestal op 'n ad-hoc basis. Onderlinge reëlings sal direk met belangstellendes getref word.

 

Dekor Span

Die Dekor Span vul leë spasies met ontwerpe wat die Boodskap ondersteun. Die fisiese ruimte waarin die erediens “gebeur” speel ook ’n baie groot rol in mense se ervaring daarvan.

VISIE:

Die droom met hierdie bediening is om die area waarin ons Sondae aanbid te transformeer tot ’n visuele ervaring.

Deur middel van kuns en ander skeppende mediums wil ons iets van die Here illustreer.

Ons wil ook geleenthede skep vir mense om hul kreatiewe gawes te gebruik om die Here en die Liggaam mee te dien.

 

VEREISTES: 

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • meelewend in die Gemeente wees;
 • bereid wees om as ’n span saam te werk;
 • gemaklik saam met beligting, multi-media, musiekspan, & vakmanne kan funksioneer;
 • beskikbaar wees vir die nodige beplanning, oprigting en bêre van dekor-stukke;
 • streng volgens ’n begroting gewerk word;
 • kan eksperimenteer om “buite die boks” te dink!

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Kreatiewe Kommunikasie en/of Vakmanskap

H

Hart (Passies)

Kuns / Dekor / Interieure ontwerp / Grafiese Kuns / Beeldende kunste / Handvaardigheid

A

Aanleg (Talente)

Handvaardigheid / Uitvoering van skeppende kunste

P

Persoonlikheid

Taakgerig / Ongestruktureerd (en jy kan maar so 'n bietjie “arty” ook wees!)

E

Ervaring

Enige skeppende Kunste / Dekor / Stelontwerp

 

ALGEMEEN:

Binne die opset van ’n Skoolsaal is daar heelwat beperkings t.o.v. die fisiese ruimte, maar deur gebruik te maak van kolligte, groot skerms, projektors, gekleurde doeke en ander kreatiewe dekor elemente, kan hierdie span ’n fantastiese bydrae lewer!

Hierdie span werk saam met ander spanne in die uiteindelike produsering van ’n bedieningsdoelwit. Vooraf beplanning is derhalwe uiters noodsaaklik.

Deurentyd moet verseker word dat die fokus nie verskuif van die Here na die “kuns” of die kunstenaar nie!

 

Drama Span

Die dramaspan se hooftaak is om dramasketse tydens die dienste aan te bied. Sketse word geskryf om preektemas in te lei, te ondersteun en dit identifiseerbaar en relevant te maak vir die gehoor.

“Scripture has a huge story to tell: We miss a great deal when it’s communicated in words alone” – Alison Siewert

VISIE:

Die droom met hierdie bediening is dat die kommunikasie van die Woord net nog sterker sal oorkom en 'n verdere platform sal skep vanwaar die Heilige Gees in mense se harte kan werk.

 

VEREISTES: 

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • meelewend in die Gemeente wees;
 • gemaklik in ’n span kan saamwerk;
 • ontspanne voor ’n gehoor kan optree;
 • beskikbaar wees vir oefeninge soos nodig;
 • bereid wees om die teks te memoriseer;
 • beskikbaar wees om tydens beide oggenddienste betrokke te wees.

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Kreatiewe Kommunikasie

H

Hart (Passies)

Drama / Toneel / Mimmiek

A

Aanleg (Talente)

’n Talent om te “Act” en gemaklik en oortuigend voor mense op te tree is nogal noodsaaklik.

P

Persoonlikheid

Mens- of Taakgerig / Ongestruktureerd

E

Ervaring

Ervaring in Toneelspel is ’n bate maar geensins ’n vereiste nie.

 

ALGEMEEN:

Hierdie bedieninge is een van daardie areas wat dikwels veroorsaak dat terwyl mense vinnig die detail van die preek vergeet, dit drama help om ’n beginsel onvergeetlik te maak. Ons wil intensioneel wees om enige moontlike manier in te span om die boodskap van Jesus Christus nog meer effektief oor te dra.

 

Klankspan

Die klankspan se hooftaak is om te verseker dat dit wat tydens die dienste gebeur duidelik tot die gehoor gekommunikeer word. Die klank vernou die gaping tussen die gehoor en dit wat op die verhoog gebeur. Wanneer hulle die nuanses in die persone op die verhoog se stemme hoor skep dit ’n gevoel van intimiteit. Wanneer die detail tydens die dienste duidelik en sonder steurnis gehoor kan word, is die klankspan se doel bereik.

“There’s really only one good reason for investing in sound: communication.” - Andy Crouch

VISIE:

Die droom met hierdie bediening is dat die boodskap wat gekommunikeer word so effektief moontlik gehoor kan word.

 

VEREISTES:  

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • meelewend in die Gemeente wees;
 • bereid wees om op rooster-basis in ’n span te funksioneer;
 • beskikbaar wees vir musiekoefeninge en eredienste;
 • bereid wees om opleiding te ondergaan.

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Hulpverlening / Kreatiewe Kommunikasie / Vakmanskap

H

Hart (Passies)

’n Passie vir professionele Klankversorging

A

Aanleg (Talente)

Tegniese Versorging / Klank / Goeie Gehoor

P

Persoonlikheid

Taakgerig / Gestruktureerd

E

Ervaring

Ervaring in Klankversorging is ’n groot bate, maar nie ’n vereiste nie.

 

ALGEMEEN:

Die Gemeente beskik tans oor hoogs gesofistikeerde toerusting, en opleiding van hoogstaande kwawiliteit is beskikbaar. Dit alles is ’n poging om te verseker dat steurnisse tot die minimum beperk, kommunikasie tot die maksimum verhoog en kwaliteit voortdurend ontwikkel.

 

Beligting Span

Die hooftaak van die beligtingspan is die inkleur en die uitlig van die verskillende visuele momente tydens die diens. Onmiskenbaar is die atmosfeer wat die regte beligting skep in ons moderne konteks.

“The effect of detailed lighting intensifies the emotional impact of a performance” - Creare 

 

VISIE:

Die visie met ons beligting is om te verseker dat die fokus bly val op dit wat vanaf die gehoor gekommunikeer word, terwyl die subtiele inpak daarvan op die atmosfeer van ’n samekoms fyn bestuur word.

 

VEREISTES:

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • meelewend in die Gemeente wees;
 • goeie begrip hê van watter momente op die verhoog belig moet word;
 • die beligting saam met die aksie kan laat beweeg;
 • op ’n rooster-basis binne ’n span kan saamwerk;
 • beskikbaar wees tydens eredienste;
 • nou saam met die res van die klank- en multimediaspanne kan werk;
 • bereid wees om beligting te stel volgens die behoefte van ’n aanbieding;
 • in noue samewerking met die dekorspan kan werk.

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Kreatiewe Kommunikasie / Vakmanskap

H

Hart (Passies)

Beligting / Produksies

A

Aanleg (Talente)

Tegniese Versorging van ’n Aanbieding

P

Persoonlikheid

Taakgerig / Gestruktureerd

E

Ervaring

Ervaring in die Tegniese Versorging van produksie d.m.v. beligting is ’n groot bate, maar nie noodsaaklik nie.

 

ALGEMEEN:

Hierdie persone moet ook van tyd tot tyd die nodige verstellings op die beligting kan aanbring indien ’n aanbieding en dekor op die verhoog dit vereis. Gevolglik word die nodige aanvoeling vir die toeligting van ’n produksie vereis.

 

Multi Media Span

Hierdie span bestuur die rekenaar en die aanbieding op die groot skerm tydens eredienste.

“The right medium can take what is old or familiar and infuse it with new meaning.” – Scott Wilson

VISIE:

Hierdie span help die Gemeente om visueel te bly volg wat vanaf die verhoog gekommunikeer word.  

 

VEREISTES:

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • meelewend in die Gemeente wees;
 • wakker wees om die skerm en die aanbieding te sinkroniseer;
 • met groot presiesheid ’n aanbieding kan help ontvou;
 • gemaklik agter die skerms kan werk.

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Kreatiewe Kommunikasie

H

Hart (Passies)

’n Passie vir sinvolle en behoorlike Kommunikasie via die Multi-media-projektors.

A

Aanleg (Talente)

’n Talent om met Rekenaars en Multi media-programmatuur te kan werk, is ’n baie groot bate.

P

Persoonlikheid

Taakgerig / Gestruktureerd

E

Ervaring

Ervaring in PowerPoint en Rekenaar-aanbiedings is ’n groot bate, maar nie noodsaaklik nie.

 

ALGEMEEN:

Een van die grootste kommunikasiemiddele wat ons in die Gemeente aanwend is via die Multi Media bediening. Daarom is hierdie persone se bydrae van onskatbare waarde en help dat ’n lied of boodskap of insetsel met effektiwiteit gekommunikeer kan word.

 

CD Bediening

Hierdie bediening behels die opneem, redigering en duplisering van Sondae se preke.

VISIE:

Die visie is dat Sondae se preke meer sal kan bereik as net die gehoor wat die erediens bygewoon het, en dat meer mense die seën kan beleef van dit wat die Here Sondae vir ons kom gee. Gevolglik is die doelwit om te verseker dat ons ’n produk van hoogstaande kwaliteit kan verskaf.

 

VEREISTES: 

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • aktief in die Gemeente betrokke wees;
 • die impak van hierdie bediening verstaan;
 • derhalwe verseker dat ons ’n produk van goeie gehalte bied;
 • verseker dat elke boodskap in ’n Preekreeks beskikbaar is;
 • bereid wees om op rooster-basis in ’n span te werk;
 • beskikbaar wees om opnames te redigeer en te dupliseer.

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Administrasie / Hulpverlening / Kennis / Vakmanskap / Kreatiewe Kommunikasie

H

Hart (Passies)

Tegniese Versorging

A

Aanleg (Talente)

Rekenaars / Klankopnames

P

Persoonlikheid

Taakgerig / Gestruktureerd

E

Ervaring

Ervaring in Digitale Klankopnames en verwerking daarvan is ’n groot bate.

 

ALGEMEEN:

Basiese opleiding is hierin beskikbaar. Die Gemeente beskik oor die toerusting om hierdie bediening te fasiliteer; persone wat die opnames redigeer en dupliseer moet bereid wees om dit, op tye wat hulle pas, by die Gemeentesentrum te kom verwerk.

 

DVD Opnames

Hierdie bediening behels die opneem van ’n volledige erediens op DVD.

So ’n produksie behels verskeie kameras, aanlyn redigering, met insetsels van die teks wat op PowerPoint tydens die eredienste gebruik word, en klank vanaf die klankmengbang.

VISIE:

Die droom met hierdie bediening is om ons volledige Eredienste op DVD te kan hê.VEREISTES: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • die breër visies van die bediening ten volle verstaan;
 • die visie van hierdie bediening heelhartig kan ondersteun;
 • ’n goeie begrip hê van hoe ’n professionele produksie sal moet lyk;
 • baie goed in spanverand moet kan saamwerk;
 • onder druk kan funksioneer;
 • ervaring hê van video-kamera werk;
 • belangstel in DVD produksies;
 • bereid wees om die nodige opleiding en toerusting te ondergaan;
 • bereid wees om ’n nuwe bediening in die Gemeente van die grond af te kry.

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Administrasie / Geloof / Kreatiewe Kommunikasie / Leierskap / Vakmanskap

H

Hart (Passies)

Video/DVD produksies

A

Aanleg (Talente)

’n Talent het om met Elektroniese Media te werk, is ’n vereiste.

P

Persoonlikheid

Taakgerig / Gestruktureerd

E

Ervaring

Ervaring in Opnames en Redigering sal ’n baie groot bate en aanwins wees, maar is nie ’n vereiste nie.

 

ALGEMEEN:

Hierdie produksies sal NIE VERKOOP word nie, aangesien daar kopiereg op die Skrifaanhalings en liedere is wat tydens ons eredienste gebruik word.

Die visie is dat ons klein satelliet kampusse in die omliggende dorpe begin waar mense op Sondae kan vergader en via ’n DVD speler en projektor by ons erediens kan “inskakel” deur saam te sing, die afkondigings en prediking te kan beleef en na die tyd saam kan ‘fellowship’. Sodoende brei ons die Span verder uit en help mense vir wie dit andersins nie ekonomies haalbaar sou wees om ’n voltydse leraar te bekostig, saam met al die ander hulpmiddele wat nodig is vir ’n sinvolle erediens belewenis nie.

Hierdie is ’n opwindende nuwe bedienings-geleentheid en een van sy eerstes in die land! Die totale bediening moet van die grond af begin word, toerusting moet aangeskaf en ’n span saamgestel word.

Aangesien omliggende omgewings van hierdie bediening afhanklik gaan wees vir hul erediens-belewenis, is kontinuïteit van die allergrootste belang. As ons hiermee begin, moet ons dit volstoom kan diens.

As jy van ’n REUSE uitdaging hou, is hierdie een vir jou!

 

DVD Redigering

Hierdie bediening behels die redigering van die DVD opnames van Sondae se erediens.

Hierdie redigering behels om die beeld van verskeie kameras, asook die beeld van die PowerPoint aanbiedinge wat tydens die eredienste gebruik is, en klank vanaf die klankmengbang, so te redigeer dat die eindproduk ’n meelewende erediens op DVD bied.


VISIE:

Die droom met hierdie bediening is om ons volledige eredienste op DVD te kan hê.VEREISTES: 

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • die breër visies van die bediening ten volle verstaan;
 • die visie van hierdie bediening heelhartig kan ondersteun;
 • ’n goeie begrip hê van hoe ’n professionele produksie sal moet lyk;
 • baie goed in spanverand moet kan saamwerk;
 • onder druk kan funksioneer; ervaring hê van video-kamera werk;
 • belangstel in DVD produksies;
 • bereid wees om die nodige opleiding en toerusting te ondergaan;
 • bereid wees om ’n nuwe bediening in die Gemeente van die grond af te kry.

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Gawes van Administrasie, Geloof, Kreatiewe Kommunikasie, Leierskap en Vakmanskap is hier ’n aanwins.

H

Hart (Passies)

’n Passie vir Video/DVD produksies word benodig.

A

Aanleg (Talente)

’n Talent het om met Elektroniese Media te werk, is ’n vereiste.

P

Persoonlikheid

Jou persoonlikheid moet sterk Taakgerig wees.

E

Ervaring

Ervaring in Opnames en Redigering sal ’n baie groot bate en aanwins wees, maar is nie ’n vereiste nie.


ALGEMEEN:

Hierdie is ’n opwindende nuwe bedienings-geleentheid en een van sy eerstes in die land! Die totale bediening moet van die grond af begin word, toerusting moet aangeskaf en ’n span saamgestel word.

Aangesien omliggende omgewings van hierdie bediening afhanklik gaan wees vir hul erediens-belewenis, is kontinuïteit van die allergrootste belang. As ons hiermee begin, moet ons dit volstoom kan diens.

As jy van ’n uitdaging hou, is hierdie een vir jou!

 

Kamera Operateurs

Hierdie bediening behels die opneem van Sondae se eredienste met behulp van video-kameras vanuit verskeie hoeke.

VISIE:

Die droom met hierdie bediening is om ons volledige eredienste op DVD te kan opneem.
 

VEREISTES:

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • die breër visies van die bediening ten volle verstaan;
 • die visie van hierdie bediening heelhartig kan ondersteun;
 • ’n goeie begrip hê van hoe ’n professionele produksie sal moet lyk;
 • baie goed in spanverand moet kan saamwerk;
 • onder druk kan funksioneer;
 • ervaring hê van video-kamera werk;
 • belangstel in DVD produksies;
 • bereid wees om die nodige opleiding en toerusting te ondergaan;
 • bereid wees om ’n nuwe bediening in die Gemeente van die grond af te kry;

 

SHAPE Profiel: 

 

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Gawes van Administrasie, Geloof, Kreatiewe Kommunikasie, Leierskap en Vakmanskap is hier ’n aanwins.

H

Hart (Passies)

’n Passie vir Video-kamerawerk (Video-grafie) word benodig.

A

Aanleg (Talente)

’n Talent het om met Elektroniese Media te werk, is ’n vereiste.

P

Persoonlikheid

Jou persoonlikheid moet sterk Taakgerig wees.

E

Ervaring

Ervaring in Videokamera-hantering en -Opnames sal ’n baie groot bate en aanwins wees.

 

ALGEMEEN:

Hierdie is ’n opwindende nuwe bedienings-geleentheid en een van sy eerstes in die land! Die totale bediening moet van die grond af begin word, toerusting moet aangeskaf en ’n span saamgestel word.

Aangesien omliggende omgewings van hierdie bediening afhanklik gaan wees vir hul erediens-belewenis, is kontinuïteit van die allergrootste belang. As ons hiermee begin, moet ons dit volstoom kan diens.

As jy van ’n uitdaging hou, is hierdie een vir jou!

 

DVD Duplisering

Hierdie bediening behels die duplisering en administrasie van die DVD-opnames van Sondae se erediens. Duplisering behels om afdrukke van die oorspronklike opname te maak, die nodige “label” daarop te druk, in DVD-houers te plaas en die verspreiding daarvan te administreer.

VISIE:

Die droom met hierdie bediening is om ons volledige eredienste op DVD te kan hê.VEREISTES: 

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • die breër visies van die bediening ten volle verstaan;
 • die visie van hierdie bediening heelhartig kan ondersteun;
 • ’n goeie begrip hê van hoe ’n professionele produksie sal moet lyk;
 • baie goed in spanverand moet kan saamwerk;
 • onder druk kan funksioneer; ervaring hê van video-kamera werk;
 • belangstel in DVD produksies;
 • bereid wees om die nodige opleiding en toerusting te ondergaan;
 • bereid wees om ’n nuwe bediening in die Gemeente van die grond af te kry;

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Gawes van Administrasie, Geloof, Kreatiewe Kommunikasie en Vakmanskap is hier ’n aanwins.

H

Hart (Passies)

’n Passie vir Rekenaars word benodig.

A

Aanleg (Talente)

’n Talent het om met Elektroniese Media te werk, is ’n vereiste.

P

Persoonlikheid

Jou persoonlikheid moet sterk Taakgerig wees.

E

Ervaring

Ervaring in DVD duplisering is ’n vereiste.ALGEMEEN:

Hierdie is ’n opwindende nuwe bedienings-geleentheid en een van sy eerstes in die land!

Die totale bediening moet van die grond af begin word, toerusting moet aangeskaf en ’n span saamgestel word.

Aangesien omliggende omgewings van hierdie bediening afhanklik gaan wees vir hul erediens-belewenis, is kontinuïteit van die allergrootste belang. As ons hiermee begin, moet ons dit volstoom kan diens.

As jy van ’n uitdaging hou, is hierdie een vir jou!

 

Fotografie

Hierdie bediening behels om foto’s van gebeure, aksies, bedieninge in die Gemeente te neem Dit behels ook om individue af te neem wat in die Gemeente se databasis, op die Gemeente se “fotobord” (die Pyl in die saal) gebruik kan word.

VISIE:

Die visie met hierdie bediening is om te verseker dat daar foto’s van gebeure en mense is wat veral gebruik word in getuienisse, om terugvoer te gee, om ander te laat deel in wat die Here doen, en om ’n “foto-rekord” te hou van die pad wat die Here met ons loop.

 

VEREISTES: 

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • meelewend in die Gemeente wees;
 • die visie van hierdie bediening verstaan;
 • ons bedieninge só kan afneem dat dit ons verhaal in beeld weergee;
 • oor eie digitale fotografiese toerusting beskik;
 • beskikbaar wees om elke individue en elke gesin af te neem en daarvan rekord te hou;
 • bereid wees om in ’n span saam te werk.

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Gawes van Kreatiewe Kommunikasie en Vakmanskap is hier ’n aanwins.

H

Hart (Passies)

’n Passie vir Fotografie is noodsaaklik.

A

Aanleg (Talente)

’n Talent en ’n “oog” vir goeie Foto’s word benodig.

P

Persoonlikheid

Jou persoonlikheid moet Taakgerig wees.

E

Ervaring

Ervaring in Fotografie is belangrik.


ALGEMEEN:

Hierdie span werk nou saam met ander bedieninge in die Gemeente om dikwels spesiale versoeke te fotografeer. Die afneem van spesiale gebeure en bedieninge in die Gemeente vind op ’n ad hoc basis plaas. Die afneem van elke individue en gesinne sal sistematies en goed georganiseerd moet plaasvind.

 

Elektries

Hierdie bediening behels vaardige hulpverlening in die areas waar elektriese installasies en instandhouding benodig word.

Visie:

Die droom met hierdie bediening is om mense binne die Gemeente te hê wat behulpsaam kan wees met enige elektries installering en/of instandhouding in ons fasiliteite, of enige tydelike installasies vir uitreike in ’n ander lokaal wat vir ’n bedienings-aksie benut gaan word.

 

Vereistes:

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • aan die nodige vereistes voldoen;
 • oor die nodige kwalifikasies beskik ten einde enige elektriese werk te doen;
 • binne die nodige veiligheidsvereistes opereer;
 • gewillig wees om hul arbeid gratis aan die Gemeente te bied;
 • steeds bereid wees om ’n kwaliteit diens te lewer, al is dit sonder vergoeding;
 • binne ’n begroting kan werk met die aankoop van die nodige materiaal;
 • bereid wees om in billike tyd met ’n projek behulpsaam te wees.

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Gawes van Administrasie, Barmhartigheid, Gee, Hulpverlening en Vakmanskap is hier ’n aanwins.

H

Hart (Passies)

’n Passie vir die effektiewe funksionering van alle Elektriese Toebehore in die Gemeente word benodig.

A

Aanleg (Talente)

As jy ’n Talent om met Elektriese Installasies te werk, is ’n vereiste.

P

Persoonlikheid

Jou persoonlikheid moet Taakgerig wees.

E

Ervaring

Ervaring as gekwalifiseerde Elektrisiën is ’n vereiste.


Algemeen:

Hierdie ondersteuningsfunksie is dikwels van die allergrootste groot belang – al gebeur dit agter die skerms. Ons is geweldig afhanklik van die behoorlike funksionering van alles elektriese toebehore en installasies.

 

Lugversorging

Ons is so bevoorreg dat die meeste van ons fasiliteite met Lugreëlaars voorsien is. Van tyd tot tyd het hierdie eenhede egter versiening nodig om effektief te kan bly funksioneer.

VISIE:

Lugversorging bepaal dikwels méér as net die fisiese atmosfeer van ’n samekoms. Daarom wil ons verseker dat ’n byeenkoms altyd goed en gemaklik geventileer word. VEREISTES:

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • professioneel opgelei wees;
 • die nodige kwalifikasies hê om aan/met Lugreëlaars te werk;
 • binne die nodige veiligheidsvereistes opereer;
 • gewillig wees om hul arbeid gratis aan die Gemeente te bied;
 • steeds bereid wees om ’n kwaliteit diens te lewer, al is dit nie teen vergoeding nie;
 • binne ’n begroting kan werk met die aankoop van die nodige materiaal;
 • bereid wees om in billike tyd met ’n projek behulpsaam te wees.

 

SHAPE Profiel: 

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Gawes van Administrasie, Barmhartigheid, Gee, Hulpverlening en Vakmanskap is hier ’n aanwins.

H

Hart (Passies)

’n Passie om toe te sien dat ’n gemaklike atmosfeer deur Lugversorging geskep word, word benodig.

A

Aanleg (Talente)

As jy ’n Talent het om met Lugreëling te werk, is hierdie ’n wonderlike, praktiese bediening.

P

Persoonlikheid

Jou persoonlikheid moet Taakgerig wees.

E

Ervaring

Ervaring in Effektiewe Lugversorging is ’n vereiste.

 
ALGEMEEN:

Die droom met hierdie bediening is dat persone wat kundig is in hierdie area verantwoordelikheid sal neem om toe te sien dat lugreëlaars optimaal funksioneer. Sodoende verseker ons ’n gemaklike atmosfeer waarbinne gewerk en bedien word.

 

Skrynwerk

Mense wat vaardig is in hout- en skrynwerk gaan in die toekoms van tyd tot tyd benodig word om hoofsaaklik behulpsaam te wees met die vervaardiging van “props” wat die Dekorspan wil gebruik op die verhoog en ander areas om die impak van ’n Boodskap verder te verhoog.

VISIE:

Die visie met hierdie bediening is om mense, wat prakties aangelê en geseën is om met metaal te kan werk, ’n geleentheid te bied om hul vakmanskap in ’n bediening te omskep waarby die Koninkryk en die Gemeente van die Here kan baat vind.

 

VEREISTES: 

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • vaardig wees om met hout en houtgereedskap te werk;
 • oor eie gereedskap en toerusting besit;
 • gewillig wees om hul arbeid gratis aan die Gemeente te bied;
 • steeds bereid wees om ’n kwaliteit diens te lewer, al is dit nie teen vergoeding nie;
 • binne ’n begroting kan werk met die aankoop van die nodige materiaal;
 • bereid wees om in billike tyd met ’n projek behulpsaam te wees.

 

SHAPE Profiel: 

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Gawes van Barmhartigheid, Gee, Hulpverlening en Vakmanskap is hier ’n groot aanwins.

H

Hart (Passies)

’n Passie vir Houtwerk word benodig.

A

Aanleg (Talente)

As jy ’n Talent het om prakties met jou hande te kan werk en Houtwerk te doen, is jy ’n kandidaat waarvan ons wil weet...

P

Persoonlikheid

Jou persoonlikheid moet Taakgerig wees.

E

Ervaring

Ervaring in Houtwerk is ’n vereiste.

 
ALGEMEEN:

Soms is daar ook ’n behoefte aan hierdie vakkundigheid in ’n ander area, byvoorbeeld in ons fasiliteite.

Hierdie span se dienste sal ook van tyd tot tyd benodig word in praktiese hulpverlening aan behoeftige mense en bejaardes in die Gemeente.

Gevolglik kan so ’n persoon beleef dat hul talent en vaardigheid ’n waardevolle bydrae lewer in die funksionering en impak wat die Gemeente se bediening het...

 

Sweis & Metaalwerk

 

Mense wat vaardig is in sweis- en metaalwerk gaan in die toekoms van tyd tot tyd benodig word om hoofsaaklik behulpsaam te wees met die vervaardiging van “props” wat die Dekorspan wil gebruik op die verhoog en ander areas om die impak van ’n Boodskap verder te verhoog.
 

VISIE:

Die visie met hierdie bediening is om mense wat prakties aangelê en geseën is om met metaal te kan werk, ’n geleentheid te bied om hul vakmanskap in ’n bediening te omskep waarby die Koninkryk en die Gemeente van die Here kan baat vind, en so ’n persoon kan beleef dat hul talent ’n waardevolle bydrae lewer in die funksionering en impak wat die Gemeente se bediening het...

 

VEREISTES: 

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • vaardig wees om met metaal en metaalgereedskap te werk;
 • oor eie gereedskap en toerusting besit;
 • gewillig wees om hul arbeid gratis aan die Gemeente te bied;
 • steeds bereid wees om ’n kwaliteit diens te lewer, al is dit nie teen vergoeding nie;
 • binne ’n begroting kan werk met die aankoop van die nodige materiaal;
 • bereid wees om in billike tyd met ’n projek behulpsaam te wees.

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Gawes van Barmhartigheid, Gee, Hulpverlening en Vakmanskap is hier ’n groot aanwins.

H

Hart (Passies)

’n Passie vir Metaalwerk word benodig.

A

Aanleg (Talente)

As jy ’n Talent het om prakties met jou hande te kan werk en Metaalwerk te doen, is jy ’n kandidaat waarvan ons wil weet...

P

Persoonlikheid

Jou persoonlikheid moet Taakgerig wees.

E

Ervaring

Ervaring in Sweis- en Metaalwerk is ’n vereiste.


ALGEMEEN:

Soms is daar ook ’n behoefte aan hierdie vakkundigheid in ’n ander area, byvoorbeeld in ons fasiliteite. Hierdie span se dienste sal ook van tyd tot tyd benodig word in praktiese hulpverlening aan behoeftige mense en bejaardes in die Gemeente.

 

Motor Werktuigkundige

Hierdie is ’n unieke bedieningsgeleentheid vir mense wat vaardig is om aan motors te werk en te diens.
 

VISIE:

Die visie met hierdie bediening is om mense wat prakties aangelê en geseën is om voertuie te diens en te herstel, ’n geleentheid te bied om hul vakmanskap in ’n bediening te omskep waarby die Koninkryk en die Gemeente van die Here kan baat vind, en so ’n persoon kan beleef dat hul talent ’n waardevolle bydrae lewer in die funksionering en impak wat die Gemeente se bediening het...
 

VEREISTES: 

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • vaardig wees om voertuie te kan nagaan, versien en herstel;
 • oor eie gereedskap en toerusting besit;
 • gewillig wees om hul arbeid gratis aan die Gemeente te bied;
 • steeds bereid wees om ’n kwaliteit diens te lewer, al is dit nie teen vergoeding nie;
 • binne ’n begroting kan werk met die aankoop van die nodige parte;
 • bereid wees om in billike tyd met ’n projek behulpsaam te wees.

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Gawes van Barmhartigheid, Gee, Hulpverlening en Vakmanskap is hier ’n groot aanwins.

H

Hart (Passies)

’n Passie vir Motors, Enjins en Motorwerktuigkunde word benodig.

A

Aanleg (Talente)

As jy ’n Talent het om aan Voertuie te werk, is jy ’n kandidaat waarvan ons wil weet...

P

Persoonlikheid

Jou persoonlikheid moet Taakgerig wees.

E

Ervaring

Ervaring in Motorwerktuigkunde is ’n vereiste.

 
ALGEMEEN:  

Dit word van tyd tot tyd benodig word in praktiese hulpverlening aan behoeftige mense en bejaardes in die Gemeente. Daar word ook kundiges benodig om die Gemeente se twee bakkies maandeliks te inspekteur.

 

Instandhouding Koördinering

Hierdie bediening behels die identifisering van alle areas op ons terrein en geboue wat instandhouding vereis, die opstel van ’n prioriteitslys met beplanning en begrotings wat daarop volg.

VISIE:

Die droom met hierdie bediening is dat ons as goeie rentmeesters die terrein en fasiliteite wat die Here aan ons toevertrou het na die beste van ons vermoë sal onderhou en in standhou.

Die eerste ding wat mense van ons Gemeente beleef wanneer hulle ons besoek, is die terrein en geboue: dit moet derhalwe ’n getuie wees.VEREISTES: 

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • ’n aktiewe Lidmaat wees;
 • bereid wees om in spanverband te funksioneer;
 • beskikbaar wees om in die area van behoefte ’n praktiese bydrae te lewer;
 • hoë waarde aan kwaliteit en vakmanskap heg;
 • kundig wees oor wat die verskeie instandhoudings-projekte alles behels;
 • kontakte hê vir die nodige kwotasies;
 • bereid wees om streng volgens ’n begroting te kan werk;
 • alle waarnemings, beplanning en prioriteite aan die Leierskap kommunikeer;
 • as ’n span alle beplanning kan finaliseer.

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Gawes van Vakmanskap, Kreatiewe Kommunikasie, Hulpverlening, Administrasie, Hulpverlening en Leierskap is hier ’n aanwins.

H

Hart (Passies)

’n Passie vir Instandhouding word benodig.

A

Aanleg (Talente)

’n Talent vir Handvaardigheid en Onderhoud is ’n groot bonus.

P

Persoonlikheid

Jou persoonlikheid moet Taakgerig wees.

E

Ervaring

Ervaring in Terrein en Gebou-onderhoud is ’n groot bate.


ALGEMEEN:

Ons benodig veral iemand wat al die instandhoudingsuitdagings só kan bestuur dat al die prioriteite geskeduleer kan word om oor ’n siklus van ’n paar jaar goed onderhou te bly.

 

Tuin Uitleg

Hierdie bediening behels raad, idees en insette rakende die kreatiewe uitleg – of te wel: “landscaping” – van ons hele terrein se tuine.

VISIE:
 

Die droom met hierdie unieke bediening is dat ons tuine ’n beeld na die Gemeenskap sal uitdra dat wat hier gebeur baie belangrik is, dat ons uitsonderlike moeite doen, en dat die tuine ’n stil getuie word dat die Here op hierdie plek is.

’n Goed versorgde tuin trek altyd aandag – as ons tuin koppe kan laat draai, wakker dit klaar belangstelling aan...!

 

VEREISTES: 

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • meelewend in die Gemeente wees;
 • beskikbaar wees gedurende “kantoor-ure” wanneer daar arbeid in die tuin is;
 • bereid wees om in ’n spanverband saam te werk;
 • bereid wees om deeglike beplanning te doen
 • bereid wees om beplanning vir goedkeuring aan die Leierskap voor te lê;
 • begrip hê vir toekomstige beplanning en dit in ag neem in huidige projekte;
 • streng binne die riglyne van ’n begroting kan werk;
 • bereid wees om oor die langtermyn vordering van die projek te monitor;
 • met die nodig insette en aanpassing kan help.

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Gawes van Gasvryheid, Kreatiewe Kommunikasie en Vakmanskap (selfs Leierskap) is hier ’n aanwins.

H

Hart (Passies)

’n Passie vir Tuinuitleg word benodig.

A

Aanleg (Talente)

’n Talent vir Tuinmaak is belangrik.

P

Persoonlikheid

Jou persoonlikheid moet Taakgerig wees.

E

Ervaring

Ervaring in Landskap Argitektuur en/of Tuinuitleg is ’n groot bate.

 
ALGEMEEN:

Sodra die aanvanklike beplanning met ’n Argitek onderweg is vir die ontwikkel van ons gronde, behoort ons ’n goeie idee te hê waar bome reeds geplant kan word, en areas waar daar solank in tuine belê kan word. Beperkte arbeid is beskikbaar.

 

Rose

Hierdie bediening behels die versorging van die Gemeente se rose met die nodige liefde en aandag.

VISIE:  

Die droom met hierdie bediening is dat ons rose van ’n hoogstaande kwaliteit sal wees en sal bydrae tot die dinamiese getuienis van die Gemeente.
 

VEREISTES: 

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • meelewend in die Gemeente wees;
 • beskikbaar wees gedurende “kantoor-ure” wanneer daar arbeid in die tuin is;
 • bereid wees om in ’n spanverband saam te werk;
 • begrip hê vir toekomstige beplanning en dit in ag neem in huidige projekte;
 • streng binne die riglyne van ’n begroting kan werk;
 • bereid wees om oor die langtermyn die vordering van die roostuine te bly monitor

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Gawes van Gasvryheid, Kreatiewe Kommunikasie en Vakmanskap is hier ’n aanwins.

H

Hart (Passies)

’n Passie vir Rose word benodig.

A

Aanleg (Talente)

’n Talent om Rose te kan snoei en "dokter" is belangrik.

P

Persoonlikheid

Jou persoonlikheid moet Taakgerig wees.

E

Ervaring

Ervaring in die versorging van Rose is ’n groot bate.

 
ALGEMEEN:

Sodra die aanvanklike beplanning met ’n Argitek onderweg is vir die ontwikkel van ons gronde, behoort ons ’n goeie idee te hê waar ons solank kan voortgaan met die vestiging van roosbome. Beperkte arbeid is beskikbaar.  

 

Fasiliteit Voorbereiding

Hierdie bediening behels om te verseker dat fasiliteite prakties ingerig is om ’n samekoms gemaklik te kan akkommodeer.

Hierdie bediening verseker dat fasiliteite vroegtydig netjies en skoon is, dat dit oopgesluit is met die nodige ligte en lugreëlaars, waaiers of verwarmers aangeskakel, dat daar voldoende sitplek is, en dat toiletgeriewe skoon en netjies is.  

 

VISIE:

Voordat mense nog enige iets van die sang of ’n boodskap of aanbieding beleef, “ervaar” hulle die fasiliteite. Die visie met hierdie bediening is dat die eerste indrukke reeds ’n afwagting sal skep dat ons ernstig is oor wag gaan gebeur en opgewonde is oor wat die Here in ’n byeenkoms gaan doen.

 

VEREISTES: 

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • meelewend in die Gemeente wees;
 • ’n goeie begrip hê van wat presies tydens ’n samekoms van die fasiliteite verwag word;
 • bereid wees om voor en na ’n samekoms die nodige voorbereidings te hanteer;
 • bereid wees om in ’n spanverband op ’n rooster te werk;
 • gewillig wees om met ander in die span uit te ruil indien hy/sy nie beskikbaar is nie.

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Gawes van Gasvryheid, Hulpverlening en Vakmanskap is hier ’n aanwins.

H

Hart (Passies)

’n Passie vir netjies ingerigte Fasiliteite en Geriewe word benodig.

A

Aanleg (Talente)

Die Talent om ’n fasiliteit Smaakvol met Styl voor te berei, word benodig.

P

Persoonlikheid

Jou persoonlikheid moet Taakgerig wees.

E

Ervaring

Ervaring in die pak van Stoele en Fasiliteitvoorbereiding kan help.

 
ALGEMEEN:

Deur die week is skoonmaak personeel beskikbaar om in hierdie bediening behulpsaam te wees. Die groot uitdaging is veral op Sondagoggende voor byeenkomste en na die oggenddienste om als voor te berei vir die aandbyeenkoms.

Hierdie span lewer ook ’n geweldige groot bydrae ter voorbereiding van spesiale geleenthede en aanbiedinge in die Gemeente.

Sonder hierdie span, kan bykans geen ander bediening effektief funksioneer nie.

 

Nagmaal Voorbereiding

Vrywilligers help met die voorbereidings rondom ’n Nagmaalgeleentheid: brood word vooraf gesny en lugdig gebêre, en voor die diens word die druiwesap en brood geskink en uitgepak.

VISIE:

Nagmaal is een van daardie besondere momente in ons Gemeente se samekomste!  

Hierdie span verseker dat al die praktiese voorbereidings so stylvol moontlik gedoen is.
 

VEREISTES:

Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • meelewend in die Gemeente wees;
 • voor Nagmaaldienste beskikbaar wees met voorbereidings;
 • die simbole met die strengste higiëne hanteer;
 • saam die dekorspan kan beplan oor die aanbieding;
 • beskikbaar wees met opruiming na die tyd.

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Gawes van Hulpverlening is hier ’n aanwins.

H

Hart (Passies)

’n Passie vir Organisering en praktiese Voorbereiding word benodig.

A

Aanleg (Talente)

’n Talent vir praktiese Hulpverlening word benodig.

P

Persoonlikheid

Jou persoonlikheid moet Taakgerig wees.

E

Ervaring

Ervaring in Kosvoorbereiding is ’n groot bate.

 
ALGEMEEN:

Verskeie vrywilligers kan by hierdie bediening betrokke wees en mekaar aflos, sodat dit nie noodwendig elke keer dieselfde persoon is wat al die nodige voorbereidings moet tref nie. Hierdie persoon(e) werk baie nou saam met die Dekor span en diegene wat betrokke is by die erediensbeplanning. Nagmaal vind ongeveer een keer per maand, asook tydens spesiale geleenthede soos Paasfees en Kersfees, plaas.

 

Doopfasiliteite Voorberei

Hierdie bediening behels die praktiese voorbereiding van die doopbad, die verhitting van die water en die voorbereiding van die aantreklokale.

VISIE:

Die doop is ’n baie besondere, maar dikwels senutergende, belewenis. Die visie is om te verseker dat die fasiliteite só voorberei is dat doopskandidate so gemaklik moontlik die bediening van hierdie spesiale sakrament kan beleef.VEREISTES: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • ’n aktiewe Lidmaat wees;
 • bereid wees om agter die skerms te werk;
 • vooraf beskikbaar wees vir die nodige voorbereidings;
 • bereid wees om die water temperatuur voortdurend te monitor;
 • na die tyd beskikbaar wees met opruiming.

 

SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Gawes van Hulpverlening is hier ’n aanwins.

H

Hart (Passies)

’n Passie vir Fasiliteit-voorbereiding word benodig.

A

Aanleg (Talente)

’n Talent vir die noukeurige Organisering en Voorbereiding van ’n fasiliteit is ’n vereiste.

P

Persoonlikheid

Jou persoonlikheid moet Taakgerig wees.

E

Ervaring

Ervaring van hoe die Doop van gelowiges bedien word, is ’n vereiste.

 

ALGEMEEN:

Doopgeleenthede vind plaas soos wat die behoefte daarna ontstaan. Rekings vir ’n datum word gewoonlik ’n paar weke vooraf gedoen. Hierdie relings sal vooraf aan die persone gekommunikeer word wat bereid is om hier te dien.

 

Interieure Ontwerp

Hierdie bediening behels die estetiese aspekte van die verskeie lokale in die Gemeente se fasiliteite.

Visie: Die droom met hierdie bediening is dat elk van ons lokale so stylvol en kontemporêr moontlik gedekoreer is.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • meelewend in die Gemeente wees;
 • ’n fyn aanvoeling hê vir die behoeftes van ’n lokaal;
 • oor die nodige kennis en vaardighede beskik;
 • die nodige opleiding en agtergrond hê;
 • kennis hê van billike verskaffers;
 • deeglike beplanning en begrotings kan doen;
 • alle beplanning en begrotings aan die Leierskap voorlê;
 • binne ’n begroting kan werk;
 • kan verseker dat die dekor die bediening van die Gemeente onderskryf.


SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Gawes van Administrasie, Kreatiewe Kommunikasie en Hulpverlening is hier ’n aanwins.

H

Hart (Passies)

’n Passie vir Interieure Ontwerp word benodig.

A

Aanleg (Talente)

’n Talent vir Kuns, Dekor en Interieure beplanning is noodsaaklik.

P

Persoonlikheid

Jou persoonlikheid moet Taagerig wees.

E

Ervaring

Ervaring in hierdie veld met die nodige kennis van hedendaagse Style en Tendense, is ’n vereiste.


ALGEMEEN:

Die estetiese en dekor in die Gemeente moet iets reflekteer van ons eietydse, relevante en toonaangewende bediening. Derhalwe speel hierdie bedieningspan ’n onontbeerlike rol in die beeld wat die Gemeente se fasiliteite kommunikeer.


Finansiële Advies

Hierdie bediening behels om individue in die Gemeentefamilie, wat deur ’n finansiële uitdagende tyd gaan, met die nodige raad en kundigheid by te staan, voorstelle te maak rakende bestuur en die opstel van ’n begroting.

Visie: Die droom met hierdie bediening is dat geen persoon in ons Gemeente finansieel sukkel a.g.v. swak bestuur en dom besluite nie.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • ’n aktiewe Lidmaat wees;
 • bereid wees om op individuele vlak met mense te werk;
 • beskikbaar wees om vordering te monitor;
 • die ander party se inligting as streng vertroulik kan hanteer.


SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Gawes van Administrasie, Barmhartigheid, Bemoediging, Geloof, Kennis, Onderskeiding en Wysheid is hier ’n aanwins.

H

Hart (Passies)

’n Passie vir Mense met Geldelike Druk word benodig.

A

Aanleg (Talente)

’n Talent het vir Finansiële Bestuur word hier benodig.

P

Persoonlikheid

Jou persoonlikheid moet Taakgerig wees, met deernis vir die persoon met wie jy werk.

E

Ervaring

Ervaring in Finansiele Bestuur is 'n vereiste.


ALGEMEEN:

Die uitdaging hier is nie om aan mense geld te gee nie, maar om hulle by te staan om die hulpbronne wat die Here vir hulle gegee het, beter aan te wend en die beginsels van goeie rentmeesterskap aan te leer.

 

Geld Tellers:

Hierdie bediening behels praktiese hulp na eredienste (en spesiale samekomste), waar finansiële bydraes sorgvuldig getel en toegesluit word.

Visie: Om te verseker dat elke sent wat in die Gemeente opgeneem word met die nodige noukeurigheid getel word en van boekgehou word.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • ’n aktiewe Lidmaat wees;
 • deur die Leiers gekeur word;
 • op Sondae na eredienste beskikbaar wees vir hierdie diens;
 • ten volle betroubaar wees;
 • die nodige vertroulikheid aan die dag kan lê;
 • in spanne van twee saam geld tel;
 • op ’n rooster-basis beskikbaar wees vir sy/haar diensbeurt;
 • bereid wees om diensbeurte uit te ruil indien nie beskikbaar nie.

SHAPE Profiel:


S

Spiritual Gifts (Gawes)

Gawes van Administrasie en/of Hulpverlening, is hier ’n aanwins.

H

Hart (Passies)

’n Passie vir Presiese Noukeurigheid word benodig.

A

Aanleg (Talente)

’n Talent om Kontant vinnig en noukeurig te tel, is noodsaaklik.

P

Persoonlikheid

Jou persoonlikheid moet Taakgerig wees.

E

Ervaring

Ervaring in die Tel van Kontant is ’n groot bate, maar nie noodwendig ’n vereiste nie. Maar jy moet kan tel!!!


ALGEMEEN:

Hierdie bediening is geweldig belangrik aangesien dit nie net die administratiewe personeel help nie, maar ook beskerm van enige verdenking. Betroubaarheid en vertroulikheid rakende die hantering van die Gemeente se gelde is vir ons van die hoogste prioriteit.

 

Kamp Organisering

Hierdie bediening behels om verantwoordelik-heid te neem vir al die organisasie en relings wat voor en tydens ’n Kamp moet plaasvind.

Visie: Kampe bied ’n geleentheid om vir ’n paar dae aaneenlopend met ’n spesifieke groep mense te kan fokus op ’n area van geestelike groei. Die visie is dat ons meer gereeld vir ’n verskeidenheid ouderdoms- en behoefte- groepe kan kampe reël om sodoende geestelike verdieping te bevorder.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • kennis hê van wat die organisering van ’n kamp als behels;
 • gemaklik ’n span kan organiseer;
 • onder druk kan funksioneer;
 • beskikbaar wees om voor en tydens ’n kamp help te neem vir al die relings daarvan;
 • moet ’n realistiese begroting kan opstel;
 • moet streng volgens ’n begroting kan beplan.

SHAPE Profiel:


S

Spiritual Gifts (Gawes)

Een of meer van die volgende gawes is ’n aanwins: Administrasie, Gasvryheid, Geloof en Leierskap.

H

Hart (Passies)

’n Passie vir Organisering en Kampering word benodig.

A

Aanleg (Talente)

As jy ’n Talent het vir Organisering en effektiewe Reelings tref.

P

Persoonlikheid

Jou persoonlikheid moet gemaklik met Mense oor die weg kan kom, maar ook sterk Taakgerig kan funksioneer.

E

Ervaring

Ervaring in die reeling van groter byeenkomste en kampe is 'n groot bate.


ALGEMEEN:

Hierdie persoon sal as leier saam met ’n Kamp-span funksioneer wat behulpsaam sal wees met aankope, beplanning, vervoer, spyseniering, sekuriteit, sosiale aktiwiteite en program inhoud.

 

Kamp Aankope

Hierdie bediening behels om verantwoordelikheid te neem vir al die aankope van voorrade wat voor en tydens ’n Kamp moet plaasvind. Dit vind plaas in noue samewerking met die persoon/span wat vir die organisasie en relings van die kamp verantwoordelik is.

Visie: Kampe bied ’n geleentheid om vir ’n paar dae aaneenlopend met ’n spesifieke groep mense te kan fokus op ’n area van geestelike groei.

Die visie is dat ons meer gereeld vir ’n verskeidenheid ouderdoms- en behoefte- groepe kan kampe reël om sodoende geestelike verdieping te bevorder.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • kennis hê van aankope op ’n groot skaal;
 • streng binne die beperkings van ’n begroting kan aankoop;
 • moet ’n goeie kennis hê van watter verskaffers produkte teen die beste pryse bied;
 • gemaklik in spanverband kan saamwerk;
 • onder druk kan funksioneer;
 • beskikbaar wees om voor ’n kamp verantwoordelikheid te neem vir al die aankope;
 • betroubaar en noukeurig wees in die hantering van finansies.


SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Een of meer van die volgende gawes is ’n aanwins: Administrasie, Gasvryheid, Gee, Geloof, Hulpverlening, Onderskeiding en Wysheid.

H

Hart (Passies)

’n Passie vir “Bargain Hunting", en Aankope word benodig.

A

Aanleg (Talente)

As jy ’n Talent het vir “Rande Omdraai” is jy ons kandidaat! (’n Talent vir “shopping” alleen is nie goed genoeg nie!)

P

Persoonlikheid

Jou persoonlikheid moet sterk Gestruktureerd en Taakgerig wees.

E

Ervaring

Ervaring in die Aankope van kruideniersware op groot maat, is ’n groot bate.


ALGEMEEN:

Hierdie persoon sal saam met die Kamp- koordineerder funksioneer en sal behulpsaam wees met beplanning, aankope, en die bestuur van die begroting.

 

Kamp Vervoer

Hierdie bediening behels om, as medewerker, verantwoordelikheid te neem vir die vervoer van kampgangers (gewoonlik kinders of tieners) na en van ’n Kampterrein.

Visie: Die visie met hierdie bediening is om te verseker dat kampgangers veilig na en van ’n kamp vervoer word deur mense wat bereid is om hul voertuig en tyd hiervoor in te span.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n geldige publieke vervoer bestuurderslisensie hê;
 • bekend wees as ’n verantwoordelik persoon en ’n veilige bestuurder;
 • beskikbaar wees om voor en na ’n kamp verantwoordelikheid te neem vir vervoer;
 • ’n betroubare voertuig hê: geskik vir die vervoer van kampgangers;
 • bereid wees om ’n sleepwaentjie met bagasie te sleep indien nodig;
 • moet oor die nodige kode lisensie beskik indien ’n bus beskikbaar is.


SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes)

Een of meer van die volgende gawes is ’n aanwins: Barmhartigheid; Gasvryheid; Gee en Hulpverlening.

H

Hart (Passies)

’n Passie vir “Ry” word benodig.

A

Aanleg (Talente)

As jy ’n Talent het om goed te kan Bestuur, is jy heel moontlik ons kandidaat!

P

Persoonlikheid

Jou persoonlikheid moet sterk Gestruktureerd en Taakgerig wees.

E

Ervaring

Ervaring in Publieke Vervoer is ’n groot bate.


ALGEMEEN: 

Hierdie persoon sal saam met die Kamp- koordineerder funksioneer en sal behulpsaam wees met beplanning en die verantwoordelike vervoer van kampgangers. Dit help veral ouers wat, weens verskeie redes, nie hul eie kind(ers) na en van ’n kamp kan vervoer nie.
 

 

 

Merk jóú Keuse(s)