SEWE WEKE VELDTOG: 6 Aug - 21 Sep 2008

WAAROOR HET DIT GEGAAN?

Dr Rick Warren

Die "Sewe Weke van Saam Fokus" was ’n Geestelike Groei Veldtog, oorspronklik ontwikkel deur Rick Warren, wat reeds wêreldwyd geweldige positiewe impak gemaak het. Dit het gefokus op een van ons mees essensiële bestaansvrae: “Wat op aarde maak ek hier?”

Vir deelnemers was hierdie ’n opwindende ontdekking van die unieke plan wat die Here vir elkeen het wat bereid is om Hom te volg. Lewens het nuwe sin en rigting gekry. Vir ander was dit ’n herontdekking en bevestiging van die plan en roeping van die Here op hul lewens!

WAT HET DIT BEHELS?

Hierdie Verrykende Veldtog van Sewe Weke het die volgende behels:

Die “Afskop Geleentheid” (06 en 08 Aug)

Dit was twee heerlike aande waar ons saam geëet en die bekendstellings DVD-Sessie van Rick Warren gekyk het. Die aand het gedien as inleiding tot die hele veldtog. Híérdie geleentheid is gedupliseer op Woendag, 06 Aug en Vrydag, 08 Aug. Meer as 300 mense het dit bygewoon en hulself verbind om ten volle by die Veldtog betrokke te wees deur al sewe Sondae se Preke te kom luister, elke dag 'n dagstukkie uit die Doelgerigte Lewe boek van Rick Warren te lees, 'n Geheuevers te memoriseer en akief by 'n Kleingroep in te skakel. Daar is 37 kleingroepe uit hierdie twee aande "gebore" en kom tans weekliks bymekaar... met uiters verrykende getuienisse wat daaruit voortspruit.

Sondae: (10 Aug tot 21 Sep)

In hierdie tydperk het ons elke Sondag by beide oggenddienste, by Dissipelland, asook Sondagaande by die Jeugdienste, op 'n spesifieke aspek van God se plan met ons lewens gefokus.

Daagliks: (10 Aug tot 18 Sep) Elkeen wat hulself tot die veldtog verbind het, het die Doelgerigte Lewe -boek deur Rick Warren as geskenk ontvang. Hierdie boek het as die riglyn vir elkeen se daaglikse lees-ervaring gedien. Dit bestaan uit veertig kort dagstukkies wat elk fokus op een van die onderwerpe wat in die veldtog hanteer is. Vir 40 dae het ons elke dag vir ongeveer 10 minute persoonlik dieper in die rede vir ons lewens gedelf en die plan wat die Here met ons lewe het, ontdek. Almal is dit eens: "Die boek moet 'n mens weer lees!"

’n Weeksaand (êrens van 10 Aug vir ses weke)

Groepe vriende het op ’n geskikte weeksaand van hul keuse saam gekom en na 'n DVD-insetsel gekyk wat help om nog groter duidelikheid op die week se onderwerp te kry. Dan het die groepe saam gesels oor dinge wat nog nie sin maak nie, ontdekkings gemaak en saam groei beleef! Baie van hierdie groepe het besluit om steeds in die toekom op 'n weeklikse basis te ontmoet.

Vir so Tussenin:

Elke week het ons een lewensverrykende Skrifwaarheid uit die Woord gememoriseer - net om te help om die waarheid van die week nog dieper in te stamp!

En toe die FEES!!! (Sondag, 21 Sep)

Die Veldtog het ’n hoogtepunt op Sondag 21 September bereik met ’n baie spesiale Erediens, gevul met wonderlike samesang, stories en terugvoer vanuit die Kleingroepe, 'n relevante preek, en ’n behoorlike fees van ’n ete daarna! Vir hierdie geleentheid was daar slegs EEN oggendsamekoms. Om almal in een diens te kon akkomodeer is hierdie geleentheid by Standerton Hoërskool se Saal aangebied.

Die uitslag van die lidmate se stemming oor 'n nuwe naam is amptelik bekendgemaak, en die droom rakende 'n Gemeenskap-sentrum en teater is ook in konsep aan die Gemeente gedeel.

Daar is soveel opgewondenheid en dankbaarheid oor dit wat die Here reeds vir ons gedoen het. Die verwagting oor die toekoms is selfs groter!!!

WAT HET DEELNAME GEKOS?

Al wat gevra was, was slegs jou heelhartige deelname! Elkeen in ons Gemeentefamilie se geestelike groei is vir ons só ’n groot prioriteit, dat ons elkeen graag wou seën met alles wat nodig was om die volle impak van hierdie Veldtog te kon beleef. Ons wou nie hê dat finansies iemand moes verhoed van ’n geestelike deurbraak nie.

Ook die “Doelgerigte Lewe” boek van Rick Warren is gratis aan deelnemers geskenk as hulle hul verbind het om die hele Sewe Weke met ons mee te maak. Mense is wel die geleentheid gebied dat indien iemand wel gelei voel om ’n spesiale bydrae hiervoor wou maak, hulle dit eenvoudig Sondae saam met die res van hul finansiële bydraes in die offergawesakkies kon plaas. Direkte bankbetalings kon ook gemaak word.

TERUGVOER:

“Vir my was hierdie veldtog ’n bevestiging dat die Here my liefhet en dat Sy plan eintlik nie so complicated is nie. Ek glo nie dat ’n mens die Sewe Weke kan doen sonder dat jy “herskep” anderkant uitkom nie. Die Here het my uitgeskud en omgedop en nuwe mikpunte vir my lewe gegee. Ek kan Hom nie genoeg dank nie!”

“Daar is so baie wat ek geleer het. Die moeilikste is om dit in woorde uit te druk. Al wat ek weet is dat ek beslis die boek nog ’n keer wil deurlees. Ek kan nie wag om te sien hoe die Here my gaan gebruik nie.”

“Dit wat my die meeste geraak het in die boek was: “I am as close to God as I choose to be!” Ek het besef dat daar ’n afstand was, omdat ek die Here op ’n afstand hou. Ek het ’n keuse gemaak om Jesus in my hart te nooi. My lewe sal nooit weer dieselfde wees nie.”

“Sekerlik die belangrikste van alles is dat God my vir ’n doel geskep het. Hy het ’n plan gehad met my lewe, en daarom is dit vir my die grootste prioriteit om Hom nou altyd in alles eerste te stel... en die res sal volg. Skielik is Sy Gees vir my ’n wonderlike realiteit en ervaar ek praktiese leiding en insig.”

“’n Mens ontwikkel van tyd tot tyd weer die behoefte om deel te wees van ’n “close” groepie. Hierdie Sewe Weke het aan al my verwagtinge voldoen. Dit was baie spesiaal om weer in ’n Kleingroep met ’n paar ou gesigte en relatief nuwe mense en jong Christene oor ons praktiese verhouding met die Here te kon gesels. Puik. Boonop kon ons ’n paar verhoudinge suiwer. Skielik het my lewe weer rigting.”

“Ek het opnuut duidelikheid oor my doel in die lewe gekry. Dit wat ek geleer het kan ek daagliks toepas... en dit maak ’n wonderlike verskil. Iemand by my werk het selfs al gesê hy kan sien die Here het ’n groot verandering in my lewe gedoen. Prys die Here!”

“Vir baie lank het ek baie skuldig gevoel as ek hoor hoe ander mense êrens prakties by ’n bediening betrokke is, en ek doen nie iets nie. Hierdie veldtog het my gehelp om nie net my bedieningsplekkie te vind nie; ek het ’n rede om te lewe! Dis wonderlik, dankie.”

“Ons familie het vir die eerste keer begin om saam stiltetyd te hou. Dit was ’n enorme positiewe ervaring vir elkeen van ons. Ons gaan beslis nie nou daarmee ophou nie. En nou bid ons vir mekaar en help mekaar om te bly fokus op die Here se doel vir ons elkeen.”

“Ek was nog altyd ’n goeie, gelowige mens. Met hierdie veldtog het ek tot die besef gekom dat ek in alles glo, behalwe die Here! Ek moes in skaamte voor Jesus bely dat ek net vir myself probeer leef het – en toe kom die vreugde en verligting om te weet: Hy’t my vergewe en oorgevat en nou leef ek volgens Sy plan vir my lewe. Dis ’n móét vir elke ou wat ernstig is oor sy lewe!”

WAT VAN MY KINDERS?

Voorskoolse- en Laerskoolkinders het elke Sondag by Dissipelland op dieselfde tema as in die Eredienste gefokus.

By die Aanddienste is die Tieners en Jeug op hul vlak oor dieselfde onderwerp uitgedaag.

Almal in die Gemeente het dus dieselfde boodskap op dieselfde dag gehoor!

Daarby het die daaglikse stiltetyd materiaal ’n geleentheid geskep om elkeen in die gesin by ’n gesamentlike fokustyd te betrek!

Die Tieners se selgroep het weer Dinsdagaande op dieselfde onderwerp as die res van die Kleingroepe gefokus. Hulle het in die saal bymekaar gekom. (Daar was 68 tieners aktief by hierdie veldtog betrokke!)

Kleingroepe met laerskoolkinders kon self besluit hoe hulle die outjies by hul samekoms wou betrek.

2 Thess 3:1 ...Bid dat die woord van die Here gou sal versprei en met krag sal werk soos dit ook by julle gebeur het. (LB)