B A P T I S T E  Beginsels...

 

Dit waarvoor Baptiste staan...

 

B - Betrokkenheid deur Wedergeboorte en Doop

Ons glo die kerk en die plaaslike gemeente is die gemeenskap van gelowiges. Gelowiges is nie mense wat van dieselfde oortuiging is nie, maar mense wat dieselfde oorgawe gemaak het deur hulself onder die Heerskappy en beheer van Christus te plaas. Hierdie proses noem die Woord: wedergeboorte! (Jhn 3:3)

Ons glo dat die doop van gelowiges ’n handeling van gehoorsaamheid aan die Here Jesus Christus is. Die doop kan nie losgemaak word van wedergeboorte nie. Dit is ’n teken en publieke belydenis van geloof, wedergeboorte en ’n persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus. Dit geskied deur enkelvoudige onderdompeling in die Naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, nadat die getuienis van die kandidaat aangehoor is. (Jhn 3:5)

 

A - Absolute Gesag van die Woord

Aangesien God se Woord die enigste volledig betroubare en juiste bron van gesag is, aanvaar ons die Bybel as ons handleiding vir lewe. Die eerste vraag wat ons vra wanneer ons voor ’n keuse te staan kom is: “Wat sê die Bybel?” Ons lees die Bybel daagliks, bestudeer dit, en memoriseer dit. Die Bybel is die basis vir alles wat ons glo! (2 Tim 3:16)

 

P - Priesterskap van alle Gelowiges

Die Bybel leer dat elke Christen geroep is tot voltydse Christelike diensbaarheid, ongeag van sy of haar beroep. Ons beoefen hierdie waarheid deur te glo dat elke lidmaat ’n bedienaar is en moedig elke lidmaat aan om ’n plek van diens en bediening te vind. Elke gelowige het direkte toegang tot God deur die Woord en gebed. (1 Pet 2:9)

 

T - Totale Heerskap van Christus

Christus alleen,en nie ’n persoon, groep of godsdienstige organisasie, word erken as die enigste Hoof van ons gemeente. Terwyl ons dit waardevol ag om met ander Christen-groepe te assosieer en saam te werk, glo ons dat elke lokale gemeente ten volle outonoom en onafhanklik van denominasionele beheer is. Elke gemeente moet na gelang van omstandighede ’n eie strategie, struktuur en styl bepaal. (Kol 1:18)

 

I - Individuele Verantwoordelikheid teenoor God

Elke mens sal persoonlik voor God staan om rekenskap te doen vir sy/haar lewe. Geen ander persoon kan hierdie verantwoordelikheid oorneem nie - selfs nie eers ouers, kinders of eggenoot nie ( Rom 14:1-13; Jer 31:30; Eseg 18:20 ). Hierdie beginsel in die praktyk toegepas beteken dat ons kinders nie outomaties by die Gemeente gereken word as lidmate nie. (2 Kor 5:10)

 

S - Skeiding tussen Kerk en Staat

Ons glo dat die kerk op geen manier aan die staat of regering gedienstig mag raak deur enige bepaalde staatsvorm, party, of volksgroep se belange voorop gestel nie. Die kerk moet te alle tye vry van die staat of regering wees om sy profetiese roeping te vervul en die Koninkryk van God alleen dien. Die staat is verantwoordelik vir die administrering van die Reg, om orde in die gemeenskap te verseker en om die welvaart van die landsburgers te bevorder. Die Kerk is verantwoordelik om die Woord van God aan alle mense (insluitend die regering) te verkondig. (Tit 3:1; Hnd 5:29)

 

T - Ten volle Kerk van God

Ons glo dat die lokale gemeente waarlik en volwaardig Kerk van Christus is. Dit is volkome selfstandig (outonoom) en bly dit selfs as dit vrywillig met ander gemeentes in vereniging en broederskap tree. (1 Kor 1:2)

 

E - Elke Lidmaat ’n Ledemaat

Dit impliseer dat die hele gemeente ’n direkte aandeel het in die funksionering van die gemeente in direkte afhanklikheid van die Hoof, naamlik Christus! Gevolglik funksioneer elke lidmaat volgens sy/haar Godgegewe vermoëns binne die Liggaam en is geen “ledemaat” verhef bo ’n ander nie. Ons glo aan leierskap met gesag wat 'n dienende karakter dra. (Kol 1:18; Rom 12:4-5)