BEGRAFNISSE...

As daar ooit 'n tyd in jou lewe is dat jy die ondersteuning van 'n dinamiese Gemeentefamilie nodig het, dan is dit met die afsterwe van 'n persoon naby aan jou. En dis in sulke tye dat ons daar is vir jou. Om egter te verseker dat ons jou so sinvol as moontlik kan bystaan, moet jy asb kennis neem van die volgende...

 

Lidmaatskap:

Dit plaas dikwels families (en ons Gemeente!) in 'n ongemaklike situasie wanneer daar 'n begrafnis gereël moet word waar die familie (of die afgestorwene) al vir jare by ons Gemeente besoek, maar eintlik nog 'n lidmaat by 'n ander Gemeente is. Naas 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus, en 'n getuienis dat jy Sy kind is deur wedergeboorte, is dit tog ook belangrik om seker te maak dat jy jouself verbind tot 'n Gemeentefamilie - hetsy by ons Gemeente of enige van die ander wonderlike Gemeentes in ons dorp.

Lidmaatskap is egter nie 'n vereiste nie, en ons sal met graagte help waar ons kan. Die Leraars se eerste verantwoordelikheid is egter teenoor lidmate van hierdie Gemeente.

 

Datum & Tyd:

Die datum en tyd van 'n begrafnis- of roudiens word gewoonlik bepaal in samewerking met die begrafnisondernemer van jul keuse, die familie se omstandighede, die beskikbaarheid van kerkfasiliteite en een van die leraars. Moeite word gedoen om al die partye so ver moontlik te akkommodeer.

Ons verkies om nie begrafnisdienste op Saterdae te doen nie. Daar is soveel ander begrafnisse op Saterdae by die begrafplaas aan die gang, dat dit dikwels steurend is.

 

Lokaal:

Dikwels is ons eie Gemeentefasiliteite te klein om 'n groot begrafnis of roudiens te kan akkommodeer. Ander Gemeentes se fasiliteite is goedgunstigluk beskikbaar en kan, met vooraf goedkeuring, gebruik word. Die familie se insette rondom die hoeveel begrafnisgangers wat verwag word, is geweldig belangrik.

 

Skriflesing:

Die begrafnisondernemers wil dikwels lank voor die tyd weet wat die Skriflesing gaan wees, sodat hulle dit op die begrafnisbrief kan aabring. Die familie is welkom om voorstelle in die verband te maak. Die leraars verkies egter dat dit sal lees: "Soos aangekondig."  

 

Liedkeuse:

Die familie se keuse in die verband word gerespekteer. As riglyn beveel ons aan dat daar nie te veel liedere vir 'n begrafnis- of roudiens beplan word nie. Begeleiding moet met ons Gemeente se Musiekleiers gereël word. Ons personeel is beskikbaar om te help met die kies van sinvolle liedere asook die woorde wat gewoonlik die begrafnisbrief aangebring word.

 

Verversings:

Die familie tref relings by 'n verskeidenheid persone en besighede in die dorp wat spyseniering doen. Dames in ons Gemeente is beskikbaar om eetgoed en drinkgoed te bedien. Relings in die verband geskied via die kantoor.

 

Kostes:

Vir mense binne 'n verhouding met die Gemeente, word begrafnisse met groot liefde teen geen koste gedoen nie. Vir mense onbekend aan ons, word 'n donansie gevra. Kontak ons kantoor asb in die verband.

Indien die begrafnis nie in Standerton gehou word nie, moet die betrokke leraar se brandstof-uitgawe en verblyf assseblief ten volle gedek word.

 

Vir enige verder navrae in verband met enige van die bogenoemde: skakel gerus ons Kantore.